HomeDe tariefs-herzieningPagina 17

JPEG (Deze pagina), 554.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

15
i dat niemand er door bevredigd werd, want tegenover
enorme coneessiën van onze zijde en de toepassing
van onze vrijgevige beginselen, stonden andere bepa·
lingen ten onzen nadeele over, waardoor vroegere
voorregten, waarvan wij het genot hadden gehad, be­~·
A hendig waren ter zi_jde gesteld. Daarbij kwam dat ons
vorig ministerie het vraagstuk omtrent het al of niet
voortbestaan van ditlerentiële regten in onze koloniën J
in dat tractaat had uitgemaakt en aan België niets
I meer of niets minder had toegekend dan de vrije
vaart op onze Indische bezittingen. Die greep in
ons koloniaal stelsel vond algemeene afkeuring, want
met het stelsel der ditlerentiëlc regten in Indië ten
l voordeele van de voortbrengselen van Nederland hangt
j niet alleen ons tolstelsel in Indië te zamen, maar ook
A het stelsel van consignatie der produkten, en bijge
e volg het stelsel der kultures. Onze bewindslieden stein·~
j den er alzoo in toe, dat Antwerpen nu even goed het
B dépöt van onze Indische producten zou worden als
j Amsterdam en Rotterdam, zonder behoorlijk te heb«
{ ben overwogen of dit niet eene verlegging van den
E handel en ‘liet verdwijnen van de rnillioenen der ko­«
E loniale baten ten gevolge zou hebben, waardoor onze °
i tlnanciën uit hunnen eenmaal zoo benarden toestand
zijn gebragt. Het stelsel van vrijheid van handel, de
j theorie, hadden dan intusschen. al weder eene schrede ver ·
der gedaan; de reede_ van Batavia zou dan misschien
inet Fransche, Engelsche en Belgische schepen ge··
vuld worden, en er niet langer de Nederlandsche vlag
r waaijen, of alleen bij wijze van uitzondering, maar
l Périsseizá Zes coioiiies, oiveizá ies principieel I)e Neder·«
landsche Staten»G·eneraal was echter een weinig voor·~
` I