HomeDe tariefs-herzieningPagina 16

JPEG (Deze pagina), 596.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.45 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

T
l
rr
ll
ll
lf
ii
ii
dere producten en waardoor de bloei van zijne fal>rie­ ’
E ken tot eene ongehoorde hoogte werd opgevoerd. Wij
j behoeven ons niet in cijfers te verdiepen om aan te
toonen, dat de wetgeving van dat land geheel en al
E ingerigt is om hooge inkomende regten van vreemd
,1 fabrikaat te heffen; het is eene algemeen erkende
l waarheid. Nederland, de nabuur, die handel en een
l vloot had, was intusschen het meest natuurlijke dé-
i bouché voor de fabriekaten, en terwi_jl men onze ont-
l lnikende industrie den weg versperde en de mededin-
l ging op eigene markt onmogelijk maakte, breidde Bel-
i gie zijne relatiën hoe langer des te meer uit. Trac-
taat op traetaat verzekerde aan onze zuidelijke nabu­» j
j ren groote voordeelen voor hun fabriekwezen, waar~
· tegen zij luttele concessien overstelden, want onze ko- i
loniale waren, die men onder eenigzins voordeelige voor­ l
waarden toeliet, waren voor hen eene volstrekte behoefte
geworden. Het traktaat van 1851 was dan ook hoogst
gunstig voor België, maar toen het zijne dilferentiële l
L regten afsohafte voor alle natiën, meende men te I
i Brussel daaruit tegenover Nederland een bijzonder i
' voordeel te kunnen trekken, en de opzegging van het
liandelstractaat was er het gevolg van, terwijl des-
kundigen hier te lande, en met veel regt, volhielden,
dat onze vrijzinnige handelsvvetgeving medebragt dat ·
wij die overeenkomst zouden verbreken, ten einde voor~
deeliger voorwaarden voor het handelsverkeer te be­»
dingen. Onze diplomatie vatte zijne taak aan en ook
de staatsraad Bonrm begaf zich naar België en bleef l
daar geruimen tijd. Wat was het resultaat? Eentrac­ j
taat, dat onder den schijn van reciprociteit werd ge­· i
sloten, kwam elken Nederlander zon nadeelig voor,