HomeDe tariefs-herzieningPagina 15

JPEG (Deze pagina), 603.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

j )
13
toch niet geheel bekend met alle takken van zijn be~
stuur. De heer VAN Bossn is evenwel cen kundig
linanciër; hij verstaat de kunst {Ze grezqier Zes cáifres,
al zijn alle groeperingen niet even juist, getuige een à
vorig minister van Oorlog. Maar, zoo wij wel onder- l
rigt zijn, in 18448 werd eene portefeuille aan den heer
BOEIJE aangeboden, waarvoor hij bedankte, en den heer
VAN Bossn aanwees. Ziedaar Ze seereá rZe Zn eomédie,
want de tegenwoordige Minister van Financiën zag l
nu steeds in vele opzigten door en met de oogen van
zijn tegenwoordigen directeur·generaal. Van daar do
weder indiening van het tegenwoordige wetsontwerp,
dat waarheid moet geven aan het woord: ik zaZ {Ze
n@veráeirZ niet aan eene öereeráe, naam aan {Ze Zerzng
doen sterven. Zien wij, bewoners van de hoofdstad,
echter groote belangen opgeofferd aan holle theoriën,
_ waarvoor enkelen zich hebben opgewonden en wier
volledige toepassing in strijd is met onzen landaard,
en aan groote woorden, dan willen wij Regering en
Vertegenwoordiging voorlichten, zooveel wij dit kunnen.
» Het tegenwoordige tarief zal onze nijverheid vernie-
tigen, ons land benadeelen en ons aan de 1"abrieknij­·
verheid van Engeland en België aan handen en voe-
ten gebonden overgeven. Die twee landen toch zijn
onze grootste concurrenten. Wij hebben aangetoond
wat Engeland wil. Werpen wij nu een blik op onzen
zuidelijken nabuur en vragen wij ons af', of de vriend-
schappeläke betrekking met dat land zulke groote
offers waard zijn.
Toen België zich van ons land had afgescheiden,
voerde het een stelsel van protectie van zijn fabrieks··
wezen in, dat gelijk stond met wering van alle an­~
J I