HomeDe tariefs-herzieningPagina 14

JPEG (Deze pagina), 622.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.54 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

:|
‘ 12
trokken van den geest van prohibitie en protectie dan
l de ander. Men kan de bijzonderheden daarvan in cij-
fers nagaan in de Vergelvg/ciiig van bel bestaande la-
rief van in- en uilgaancle regten, mel bel nieuw 0nl-
{ wwpene, benevens mel ele larieven van België van 1
V October 1855, Franlcrg/:, Julä, 1856, Duilscblancl, 1
Januariï 1857, Engeland 1855, elaar een graal aantal
incluszfrieelen in bei berlegclem Limburg, Februarg 1858.
En wat doen wij? Wel verre van het voorbeeld van
2 Engeland, anders onze meester op dat gebied, in het
je oog te houden, willen wij eene theorie tot in het
uiterste tot regel verheffen. 1Vij hebben in 1851 bij
traetaten onze regten verlaagd en nu, in 1858 wordt
aan de Staten­Generaal een wetsontwerp tot herzie·
ning van het tarief van regten van in-, uit- en door-
voer aangeboden, dat, volgens de verklaring van alle
{ belanghebbenden, den doodsteek moet geven aan onze .
industrie, want er is nog slechts één stap noodig om
i de grenzen tolvrij open te stellen. Een beginsel van
heffing van 5 pCt. van het gewigt der goederen -
i en voor sommige nog minder -­- is tot grondslag aan- »
genomen. Is de aanneming van die wet nuttig? Is de
klagt van de industrie ongegrond? Brengt het belang
van Nederland niet veeleer de verwerping mede?
Wij hebben het gezegd: wij zijn voorstanders van
vrijheid, maar een vijand van alle uitersten. De vorige
Regering heeft het tarief voorgedragen, en de heer van
Bosse heeft de stoutheid om op dien weg voort te
gaan. Kon het anders? Het departement van Finan-
ciën buigt voor den invloed van den staatsraad
Boman; dien invloed moest de heer Vrolik zich la-
ten welgevallen, want de vroegere muntmeester was