HomeDe tariefs-herzieningPagina 12

JPEG (Deze pagina), 593.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

, 10
j was in ons land en die het hoe langer des te meer
werd, wist ook de wetgeving in zijn belang te regelen,
en de herhaalde wijzigingen in onze tarieven bragten
dikwijls een” toestand van spanning en onzekerheid te
weeg, die voorzeker nadeelig moet zijn voor de indus-
trie, want kapitaal is daarvoor eene- eerste behoefte en
l de kapitalist is vreesachtig. En toch ontwikkelde zich
de industrie, eerst onder het stelsel der dilierentiële
regten, daarna onder het zoo matige tarief van ISZL5.
, Zij breidde hare takken naar alle zijden uit, ondanks
de kracht der concurrentie, en ofschoon het stelsel
van handelsvrijheid bij ons op het stuk van tarief`- en
handelswetgeving eene liboraliteit deed ontstaan, waarvan
de vreemdeling een ruim gebruik maakte en waardoor '
het kleine Nederland op dat gebied het meest vrijgevige
in geheel Europa werd. Dat is wel het bewijs, dat l
= de nijverheid in ons land leven kan, zoo men haar niet
l doodt en wil dooden. Maar gedurige inspanning van
krachten maakte dien tak van volksbestaan steeds ge-
voeliger voor elke aanraking. Nu zij op zekere hoogte
is gekomen en ondanks zoovele bezwaren de mededinging ,
j met den vreemde kan volhouden, stuiten hare pogingen
om débouehés te krijgen op de barrières van prohibitie
en hooge regten all De vreemdeling kan tot ons ko-
·mcn en onze markt overstroomen met zijne producten;
wij zijn in een keurslijf geprangd en zien ons omringd
door concurrenten, die gewapend zijn met al de voor-
deelen van hunne hooge toltarieven. »
Wat heeft de handelsvrijheid intusschen uitgewerkt?
· De scheepvaart moge hier en daar van belemmerin~ Q
gen ontheven zijn, verder is men niet gegaan, Enge·«
land, hel groete land der nijverheid, heeft het Voor­~