HomeDe tariefs-herzieningPagina 11

JPEG (Deze pagina), 604.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

9
Wij zeggen dat het belang van de industrie in de
hoofdstad groot is; maar niet alleen voor ééne stad is dit
het geval; geheele provinciën bloeijen daardoor; Gel-
derland, Overijssel, Noord­Brabant en Limburg staan ‘ _
of vallen met de industrie. Het is dus een groot, een i
algemeen belang dat wij voorstaan. Welke is nu de
toestand van de industrie in Nederland?
Vóór 25 jaren bestond door de vereeniging van het
handeldrijvende Noorden en het fabriekwezen in het i
Zuiden, in Noord·Nederland geene inlandsche nijver-
" heid of althans niet in die mate om eenig gewigt in
de schaal te kunnen leggen. De Belgische provinoiën
; konden in onze toen veel geringere behoeften aan voort-
brengselen van de industrie niet alleen voorzien, maar
A zij hadden onder Koning Willem I de wetgeving weten
_ te schoeijen op de leest van bescherming, ten na-
N deele van den handel. Dieband werd losgemaakt en
de handel is meer en meer vrij geworden. Maar die
I handel had behoefte aan ruilingsmiddelen en daardoor
, werd de industrie in het Noorden geboren, eerst zwak
en klein, nu van groot belang. In 20 jaren tijds --
e11 op een’ enkelen tak na - zonder eenige de minste ­
ondersteuning van overheidswege, wist zij zich tot eene
verbazende hoogte te ontwikkelen. Zij had intusschen
met ontzaggelijke bezwaren te kampen, want behalve
de natuurlijke nadeelen, als de duurte der arbeidsloonen
en der levensmiddelen en het gemis aan sommige grond-
stoffen, die van elders moesten worden ontboden, be-
stond er gebrek aan kennis en aan geoefende werklieden.
’ Andere rijken ondersteunden hunne onderdanen door
I hooge regten, prohibitie, door premiën en somtijds door
regtstreekscho hulp. De handel, die nu echter vrij
i