HomeDe tariefs-herzieningPagina 10

JPEG (Deze pagina), 614.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.41 MB

PDF (Volledig document), 19.23 MB

‘ 8
dustrie moet den handel de hand reiken en men mag
het belang van den eenen tak van volksbestaan niet
ten offer brengen aan slechts schijnbare voordeelen voor
den ander, want dan gaat de wetgever en de man van
O wetenschap zijne taak te buiten en verdiept zich in
holle theoriën.
‘ Ziedaar de taal, zal men zeggen, van een conservateur,
{ van een voorstander van bescherming, een monopolist.
Groote en ijdele woorden, waarmede men buitensporige
eischen zoekt door te drijven! Waarden en niets meer,
waarvoor de bezadigde man niet terugdeinst. Omdat "
vrijheid van handel tot grondslag wordt genomen, moet {
j men niet overdrijven. Het is gemakkelijk een ieder, i
{ die niet met de theoretiei overeenstemt, deze woorden
naar het hoofd te werpen. Er was ook eens een tijd, toen V
men om Galilée lachtte of toen de voorstanders eener ,
; vrijzinnige grondwetsherziening voor rood-republikeinen
F en Jakobijnen werden uitgekreten. Ieder zijne beurt.
l Als bewoners van de hoofdstad, die zoo velerlei belan­ i
gen in zich vereenigt en waarmede, naar onze wijze .
1 van zien, de bloei van het Vaderland zamenhangt, zullen "
r wij niet voor zulke magtspreuken terugdeinzen, maar
met openhartigheid tot onze medeburgers het woord
rigten. De hoofdstad leeft van handel, maar ook de
industrie geeft aan duizenden en duizenden brood; zoo
menig gezin heeft reeds in de laatste jaren de treurige
gevolgen van te ver gedrevene theoriën ondervon-
den, dan dat wij meenen te mogen zwijgen. Onze
suikerfabrieken zijn er het voorbeeld van; en daar waar
70,000 menschen somtijds onderstand uit de algemeene _ '
kas genieten, willen wij pogen te verhoeden dat dit
getal nog met duizenden vermeerderd wordt.