HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 9

JPEG (Deze pagina), 556.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

_. 5 ­-
De Regering verhaalt ons, in hare vrij schrale memorie
van toelichting, dat bij het sluiten van dit tractaat, de
beide hooge contraeterende partijen xx wederkeerig bezield
zijn geweest met den wenseh om de betrekking van goede
vzabmwsc/mja onderling meer en meer aan te kweeken.”
Het is goed, dat men ons dit zegt; want het is niet J
zeker, dat het anders door vele menschen zou zijn begrepen. k
Maar, het is zoo, het hangt er al weder van af, wat N
t men onder die woorden verstaan wil. Moet de goede ombmxr-
schap alleen beteekenen, dat men elkander niet bestookt,
bevecht of besteelt; dan kan het waar zijn, hoezeer juist
een handelstractaat niet het gewone middel is voor zulk
een doel. Maar behoort daartoe ook, dat de beide partijen
elkander wederkeerig, als goede buren, gelijke goede dien-
sten en goede hulp verleenen, dan ontbreekt er veel aan.
Vant, in waarheid, uw verdrag heeft magtig veel van
eene sociems Zeoozivm, dat is van eene maatschap, die alle ;
hare voordeelen en winsten uitsluitend schenkt aan één
der deelgenooten. Dat toch voor Belgie uitmuntend ge-
zorgd is bij het traetaat, zal zoo weinig door iemand wor~
den ontkend, als dat er volstrekt niets gedaan is voor
Nederland, wiens belangen op eene allertreurigste wijze
daarbij zijn verwaarloosd. L
Gelukkig blijkt het nu reeds, dat de Tweede Kamer i
minder met dit sehoone werk van goede mzózmrsckcz]2i1ige­~
nomen is, ten minste dat zij van die zaak andere begrippen
heeft dan de Regering. i
Het oordeel der Kamer, zoo als wij dit vinden in het i
voorloopig rapport van de commissie van rapporteurs, niet t

2
l