HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 8

JPEG (Deze pagina), 530.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
F
l
l
l
I
.__ 5 __ j
Wij, behouden hunne hooge regten. VVij geven dus de H
vrijheid aan anderen, maar weten die voor ons zelve niet j
te bedingen. H
Op dit oogenblik zijn de Tweede Kamer aanhangig
twee wets­ontwerpen, gegrond op het stelsel der zooge-
naamde vrijheid van handel, die de waarheid dezer opmer-
,_ king niet weinig bevestigen; en waarbij al weder op den
V voorgrond staat het beginsel, vermindering van regien,
vergezeld van allerlei concessien; gunsten en vrijheden voor
den vreemdeling, die bij ons ter markt komt, zonder zich
in het allerminst te bemoeijen met de vraag, wat de vreem-
deling voor ons doet?
` Die ontwerpen zijn: de goedkeuring van het Belgische
handels-traetaat en een nieuw tarief van regten van in-,
uit- en doorvoer; beide voortbrengsels, die wij wel weder
zullen te danken hebben aan het vernuft en aan de inzig-
5 ten van den Staatsraad Bonum, die in de laatste jaren een
zoo belangrijken en beslissenden invloed op dezen geurig-
tigen tak van bestuur heeft uitgeoefend.
Het doel dezer bladen is, meer bijzonder het traetaat te
bespreken. Vooraf alleen opgemerkt, dat met het vonnis
daarover, tevens ook dat over het tarief is uitgesproken.
j Beide gaan van hetzelfde beginsel uit; beide varen onder
dezelfde vlag. Het verschil gaat niet verder, dan de ver-
schillende aard der twee voordragten medebrengt. Het
‘ tarief, als algemeene rijksxvet, stelt een algemeen beginsel, `
zoo men voorgeeft, van vrijheid. Het traetaat past dit
slechts toe op een bijzonder geval.
l
e
R
il