HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 7

JPEG (Deze pagina), 551.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.82 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
l
_ og, _
Vrije handel is, wie zalliet ontkennen, eene voortref-
felijke en heilzame zaak. Maar, {Ze zaak alleen is schoon,
in hare ware beteekenis, niet het bedriegelijke woord,
indien men zich daardoor brengen laat tot valselie begrip-
pen en verleiden tot allerlei buitensporighcden en excen-
triciteiten.
Losbandiglieid en wetteloosheid wordt ook wel eens I
aangezien veer vrijheid. Maar dat is valselie vrijheid. ll
Vrijheid van handel bestaat alleen dan, indien de wetten
en verdragen het vrije l1andels­verkeer verzekeren tusschen
de daarbij betrokken Staten, dat is, indien alle partijen
elkander wederkeerig gelijke regten en voordeelen toestaan.
Maar als de ééne partij vrijheid geeft, de andere die
hardnekkig weigert; als dus de één al de voordeelen, de
ander al de nadeelen heeft van de vrijheid, dan is er niets
dan schijn-vrijheid.
Het wordt meer dan tijd, indien men let op de wijze, jj
waarop men bij ens in de laatste jaren is te werk gegaan,
om deze waarheden met ernst en nadruk te herinneren,
vóórdat het te laat is, vóórdat men èn onzen handel èn
onze nijverheid zal hebben opgeofferd aan de droomerijen
en aan de luchtkasteelen van onze zoogenaamde free-Zraclers.
Wat toch doen wij? Voortdurend verminderen wij onze j
invoerregten, die, als wij op dien weg voortgaan, weldra
tot niets zullen zijn teruggebragt. NVij openen daardoor
onze havens en markten voor vreemde kooplieden en fabri­ i
kanten. En het equivalent, dat wij voor ons zelve vra-
gen? -­ Dit bestaat in niets. Alle andere Europesehe
Staten, veel minder liberaal, veel slechter éeonomisten dan
C
E
ii