HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 6

JPEG (Deze pagina), 436.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

4 ,.
<
l
1
Y l
l
ä
T Ik zal de nijverheid, die toch hier niet
bestaan kan, niet aan eene beroerte
doen sterven, maar aan de tering.
??

Vrije handel! Dat is één van die tooverwoorden van
onzen tijd, en vooral van ons land, waartegen men wel
op zijne hoede mag zijn. Eén van die tooverwoorden, waar-
1; mede men nu eens met listig opzet, dan zonder het te
willen of te weten, veel kwaad sticht, omdat men èn
anderen èn zich zelven er mede blinddoekt tegen de waar-
heid, en de oogen sluit voor de ware belangen van zaken
en menschen, die men zegt of denkt in zijne hooge be-
3 SCl”1€1‘lI1l11g‘ TLG HGIIJGD.
Théoriën kunnen zeer goed zijn; maar bij hare toepas-
sing moet toch ook een weinig gelet worden op de prac-
I. tische zijde der zaken en op maatschappelijke toestanden,
L ZOO als (lic Zijll, Hïêlï ZOO als 111611 ZG W€T1SCl1GD ZO11. Zon- l
{ der dit vervalt men van de ééne dwaling in de andere,
en komt men van kwaad tot erger. De beste théoriën
t; werken nadeelig door verkeerde toepassing.
R
ë
ä
‘ ...i ii A r_ __i M Mn M. er .