HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 24

JPEG (Deze pagina), 601.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

,2
`I
.. 21 ....
blijven. VVant eerst dan zal er volkomen vrijheid van handel
zijn; eerst dan zal er waarlijk echt vaderlijk gezorgd zijn
voor de belangen der verbruikers.
Men ziet nu toch wel, dat de leer der valsche vrijheid
brengt tot het belagchelijke. Iedere redelijke, ware vrijheid
heeft hare grenzen; anders ontaardt zij in losbandigheid. Est
J modus iu reöus. En zoolang er grenzen zijn moeten, mag
i men toch wel vragen, waar die moeten gesteld worden?
En bij de beantwoording dier vraag moeten alle belangen
; in aanmerking komen, zoowel die der producenten als die
i der corzsurrzeuzfeu, al ware het alleen omdat men de produeeuáeu
niet kan laten sterven, hetzij dan aan tering of aan be-
roerte, zonder de corzsurueuáeu grovelijk te benadeelen.
i En wie zijn bovendien de verbruikers? Het geheele volk ,
* al de ingezetenen van den Staat, daaronder begrepen de
F arbeidende stand; de één verbruikt dit, de ander dat;
» maar ieder verbruikt iets.
i WVelnu, als gij nu den handel en de nijverheid doodt;
{ als gij de bronnen van bestaan en welvaart voor het volk,
I van armen en rijken stopt, alles ter liefde eener gedroomde
i vrijheid, zoo niet van den vreemdeling; als de werkman
j geen werk meer krijgen kan, maar daarentegen het ge- ·
5 noegen heeft, dat de aanzienlijken in den lande zich het
i Belgische linnen of de Fransche zijde eenige stuivers goed-
i kooper kunnen aanschaffen; als onze koopmanskantoren
l gesloten, onze schepen gesloopt, en onze fabrieken afge- ‘
gebroken kunnen worden, omdat er noch handel, noch
scheepvaart, noch werk meer is : ­­wat hebt gij dan gedaan
voor de verbruikers ?
u
i