HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 23

JPEG (Deze pagina), 535.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
jl
’ ­­- 20 ­­
` ld.2`lïll' 110g CCIIS, l1Gl) is BCD voorregt, dat IYICII VVC]. ZCCT
hoog doet klinken, maar dat in waarheid zeer weinig te
heteekenen heeft. j
Zie hier wat het voorloopig verslag er over zegt:
»l)e verlaging is van niet veel beteekenis, en nu de
j spoorweg-verbindin g met Duitsehland bestaat, voor ons van
lllll'ldCY VïlïlI'(1G dälll VI°OCgCI° hGli geval ZOll gCYVC€Sli Zlilïl; Z ä
bij dit traetaat had, althans voor den verschen zeeviseh, l
de geheele vri_jstelling van versehen zeeviseh, {Zie 00k Mer
ZB ZIZFHZB bëzïlilóólá, VG]`l{l`GgGll l`HOGtC]l VVOI`d€U.// ;
l)e oogen beginnen gelukkig langzamerhand geopend te i
worden. Niet alleen beginnen vele verdedigers van al die E
vrijheid zonder grenzen van lieverlede behoedzamer te wor-
(lCll l`I]Cli hullllö ‘ê1ïLllbGVGl.lllgBIl GI] IIlElgl]SI)I`€Ul(€I'l; HIEIELY DICII ja
l gevoelt het reeds, dat althans onder het voorwendsel der L
handelsbelangen, die er niet minder onder lijden dan die
der nijverheid, al die revolutionnaire maatregelen niet langer j
te verdedigen zijn. l
Haar men heeft er wat anders op uitgevonden: het zijn j
niet de belangen van den handel, die wij in bescherming
nemen, maar die der ·z2srö1·uiitcrs. al
g Zeker, hoe minder belasting de verbruikers betalen, hoe
` liever zij het hebben. Maar er is nog iets, wat hun nog I
veel aangenamer zijn zal, namelijk: in het geheel geene
l)(‘lllSllDg. Zoo VCT COlllGl' gëlïlli lIlCll 7205/ Hiöá; IYIHRT ZOO V(‘l`
E Zïll HIGH l()('ll ll'lOF'lCl`l gflilll, als IYICH %ljllC lCC1` wil gCtl`Oll\`
l
lx J jl,