HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 22

JPEG (Deze pagina), 597.02 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

Yi
A ­- lf) ­-­
vreemdeling, de kosten mogen dragen van bestuur en ver-
dediging onzer overzeesche bezittingen. `
Men ziet het, als de nijverheid den dood moet sterven
der tering, voor den handel is de dood bewaard der be-
roerte. De ziekte alleen is verschillend. Het gevolg voor
beiden hetzelfde: dood, ondergang en verderf.
‘ Wiat zullen onze groote Hollandsche koopsteden, die zoo
H ijveren voor de vrijheid van handel, wel denken van dit
noodzakelijk gevolg van de leer, die zij gepredikt hebben?
Zal de Amsterdamsche en Rotterdamsche groothandel, zullen
onze reederijen met dezen zeker bij uitstek vrijgevigen maat-
regel, dien zij denkelijk niet voorzien hadden, wel bij uit-
stek ingenomen zijn?
Het valt te betwijfelen; en het is zeer te vreezen, dat
zij eindelijk zich zullen bekeeren van hunne dwaling, en
met onze nijverheid uitroepen:
,; Al vrijheid genoeg, Mijne Heeren van de Regering, gij
die zoo onbekrompen en zoo kwistig de vrijheid uitdeelt
aan vreemdelingen, bezorgt ten minste ook aan uwe Ne·
derlandsehe landgenooten een weinigje van uwe vrijheid.
En tegen al die groote, zekere , regtstreekselie nadeelen
voor onzen handel, scheepvaart en nijverheid , weet men ons I
niets anders aan te bieden dan eene kleine vermindering
van de invoerregten op onzen visch in België.
Het heeft waarlijk veel van spotternij. _
Al was dit voordeel voor één enkelen tak van handel
nog zoo groot, als het inderdaad onbeduidend is, zou dit
kunnen opwegen tegen de geduchte slagen, waarmede het
traetaat ons bedreigt?