HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 20

JPEG (Deze pagina), 564.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
S
r
°
_ 17 ...,
beschermen; zij mag dit doen zoo weinig door hooge als
door lage regten. Als niemand regá 0p mabeirl heeft, ieder-
een heeft regt op de vrijheid om te kzwmm zveiken. Nie-
mand mag daarin worden verhinderd; niemand mag in
zijn bedrijf worden bevoordeeld ten koste van den rZ00rZzZc­2·
tering van een ander. Aan niemand mag het werk worden
{ verboden, ot`, wat hetzelfde is, onmogelijk gemaakt.
Maar het is bovendien de vraag, of al die steeds toene-
mende voorregten, aan vreemdelingen verleend, zonder
eenig equivalent voor den N ederlandsclien handel, wel
zijne wezenlijke belangen op den duur zullen bevorderen?
Het tegendeel is waar. Veel, zoo niet alles, van het-
geen vroeger over de nijverheid gezegd is, vindt ook zijne
toepassing op den handel.
Intussehen behoeft men zich met deze abstracte vragen
niet bezig te houden. Men heeft slechts te vragen, wat
,, dit traetaat doet voor den Nederlandsehen handel?
M Het antwoord is bevredigend of niet bevredigend, al
naar mate van het standpunt, waarvan men uitgaat.
` Aan de diplomatie, of aan wie anders aanspraak maakt
op de eer van het vaderschap van het Belgische tractaat,
; kan de lof niet worden onthouden van consequentie. ln- {
ï tegendeel, het tractaat is consequent tot in zijne dwa-
l lingen. Men had alleen een beginsel voor oogen; om dit
{ te doen zegepralen, is niets ontzien; daaraan moest zoo- q
wel handel en scheepvaart als nijverheid worden opge-
i otlerd.
I Bepalen wij ons alleen tot art. 17, waariii het volgeiuh
gelezen wordt 1
y