HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 19

JPEG (Deze pagina), 572.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
r E
( -­ 16 ­-
bekend, hoe uiterst gebrekkig dit stelsel werkt. Behalve
dat het tot een aantal misbruiken en laakbare handelingen
aanleiding geeft, zijn de kosten en kwade kansen eener
benadering voor de ambtenaren zoo groot, dat weinig ge-
moedelijke aangevers, zonder iets te wagen, misschien een
elerde, volgens sommigen de ke?/Z der wezenlijke waarde
kunnen verzwijgen. Wiaar vele benaderingen geschieden, {
daar treden de ambtenaren, om de benaderde goederen te
kunnen verkoopen, als mededingers van de detail-hande-
laren op, tot groote schade van dezen. Deze leden ver-
langden daarom, dat men dit stelsel van helling zooveel
doenlijk mogt verlaten, en de regten in den regel naar de
hoeveelheid of het gewigt der goederen hetlen."
Waarom moet nu de nijverheid op die wijze worden
mishandeld en tot den dood der tering gedoemd? W;
Welke gewigtige voordeelen zullen voor het land tegen W
dit offer op het altaar der vrijheid overstaan?
Zal b. v. de handel daarmede gebaat worden? ‘
Aannemende voor een oogenblik, dat dit het geval zou
kunnen zijn, en dat werkelijk handel en nijverheid zulke .
geheel tegenstrijdige belangen hebben: ­- welke moet dan f
de rol der Regering zijn? -­ Immers geene andere, dan
die van lijdelijk toeschouwer. Het stelsel van bescherming g
W · is, en zeer teregt, sedert lang afgezworen. leder moet E
zorgen voor zijne eigen zaken en belangen. Alles blijft
overgelaten aan de vrije concurrentie. De Regering mag I
geene partij kiezen; zij mag zoomin den één als den ander
E
l
{_ gy