HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 18

JPEG (Deze pagina), 621.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

i aan , V- .v.. .”_sY._...-..,.7...,.% Ma-­..­m­­­·««·­`.,­,«.r--.--1-·--~««­··­·-­··v··‘”*"`”`”’""" gwn ll _ ii °°@x
°l
.. 15 _.
producten binnen de grenzen van hun land zooveel hooger
dan den natuurlijken prijs verkoopen, dat zij op de vrije
markten buiten hun land beneden dien prijs kunnen blij-
ven. De concurrentie wordt daardoor des te moeijelijker.
En het nieuwe en groote bezwaar, dat het ontwerp voor
onze nijverheid oplevert, treft haar juist op het oogenblik,
, waarop het Belgische handelsverdrag is opgezegd, door
hetwelk dan toch in enkele opzigten aan hare regtmatige
bezwaren te gemoet werd gekomen. Zij verlangden geene
bescherming, indien maar in den vreemde meer billijke
beginselen bestonden; indien men, zooveel doenlijk, weder-
keerigheid van behandeling tot voorwaarde stelde, onder
welke de vreemde producten ook ten onzent zouden wor-
den toegelaten. Vermits nu de opzegging van het Belgische
traetaat het weinige, wat nog te dien aanzien was verrigt,
te niet doet, en het nieuwe verdrag met België niets ten
behoeve van onze nijverheid bedingt, is het voorstel der
Regering in hun oog overbodig, schadelijk veeleer. Mogt
dat nieuwe verdrag, gelgk zij hoopten, niet tot stand
komen, dan zou dit voorstel ook veilig achterwege kunnen
blijven. »
zz De uitbreiding van het beginsel der heffing naar de
waarde der goederen, vermeerderde het gewigt dezer beden-
kingen en deed de bescherming, welke de wet nog scheen
te verleenen, tot een niet noemenswaard bedrag inkrimpen. ·
De wijze van heffing der invoerregten naar dien maatstaf,
geeft geen waarborg hoegenaamd, dat de schatkist zal ver-
krijgen wat haar toekomt. Dit heet verzekerd te worden
door het stelsel van benadering; doch het is al te zeer ··