HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 17

JPEG (Deze pagina), 598.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

i
Y
in
we
i ­­- H -­
Dat de nijverheid niet alleen in haar gevoelen staat,
dat zij in ons land stiefmoederlijk bedeeld wordt, kan ten
slotte nog blijken uit de volgende woorden, voorkomende
in het voorloopig verslag over het tarief, ons medegedeeld
als het gevoelen van vele leden:
zz De belangen van den handel worden bij de voorge-
dragen herziening op nieuw te veel en te uitsluitend op ,.
i den voorgrond, die van de fabrieken te zeer op den ach-
tergrond geplaatst. Het is dezelfde ongelijkmatigheid,
welke in geheel ons belastingstelsel heerscht. Vrijgevige
beginselen worden daarin toegepast, zoodra het de belan-
gen van den handel geldt; de belangen van de fabriek-
nijverheid, welke zooveel nadeel van het accijnsstelsel
ondervindt, worden, bij de regeling van het belastingstelsel,
bij de wijzigingen, welke het ondergaat, geenszins genoeg-
zaam in het oog gehouden. Aan de fabrieken, welker op-
rigting en uitbreiding oorspronkelijk door hooge regten
zijn bevorderd, wordt thans elke bescherming nagenoeg
geheel ontnomen. De overgang is veel te plotseling en te
sterk. Vooral springt de onbillijkheid daarvan in het oog,
wanneer men let op de handelstarieven van al de ons om-
ringende Staten. Overal zijn dáár de invoerregten oneindig
hooger dan hier. Onze fabrikanten moeten lijdelijk toezien,
dat de markt hier te lande overstroomd wordt met vreemde
producten, en zijn buiten magte om in den vreemde mede
· te dingen; niet omdat hunne fabrieaten minder deugdzaam
of duurder zijn, maar omdat de hooge tarieven van andere
landen den invoer beletten of ten sterkste belennneren. De
vreemde fabrilcani<·u, ien liunnent beschermd, kunnen hunne