HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 16

JPEG (Deze pagina), 582.37 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

,... -.... .<.. -.­­».·«~z-m.Te.~--·~­·-<~-­«­­-· -··­:«ï1~·~:=··:<•;‘·;‘:r:',‘··::·v=v’·*·"·"‘·""?:r""‘;’“‘¤"¤""""""”"^'”"’” ` Wm" it" " l Y Y-‘g­

erkenning van het billgb beginsel, dat gelijksoortige voort-
brengselen der nijverheid van de beide landen in het eene
land niet b00ger belast magen zuorrlen clan in bet amlere,
dan toch wel eenige verzaehting in het zeer hooge Bel-
gische tarief te verkrijgen zijn geweest. [Matras is de beer,
alien deze zaak gezzemen beeft, ·z200r verse/tillerzrle tabben
l van ntjveïbeid, 1100ml 00b in N002·zlb2·abant en Limburg,
W ZEER Noonnorrre. rr
I Hoe voorzigtig zich ook het verslag uitdrukte, wat het
t zegt is niettemin waar, en bewijst ten minste, dat men
zich voor al die deels gedroomde, deels voorgewende
zwarigheden van uitvoering niet al te bedueht moet maken.
Maar men kan gerust een stap verder gaan. ll/bij spre-
ken liier niet van war, maar van een tmetaat. En,
2 al wil men nu aannemen, dat bij eene algemeene tarief-
{ wet de uitvoering van het beginsel eenige moeijelijkheden
« kan aanbieden, niets daarvan bestaat bij verclmg of 00n-
tmct, waarbij de wederzijdsche verhouding tusschen twee
Staten moet worden geregeld. Dan kan het beginsel ge-
lvj/ce zegteaz, gelzgbe lasten, in zijne oorspronkelijke een-
voudigheid en zuiverheid zonder eenige moeite worden in ,
praetijk gebragt.
België zou daarin niets onredelijke vinden. Het zal
j integendeel de vraag zijn, of niet meer dan één vreemde-
ling, wel verre van ons voor onze goedheid en wijsheid ·
te bedanken, niet in stilte den gek zal steken met onze
voortretlelijke Nederlandsche liberaliteit, die nergens ter
wereld geëvenaard wordt. Het zou zeer ondankbaar zgn, -
maar het is toeh niet onwaarschijnlijk.