HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 15

JPEG (Deze pagina), 582.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
i l
.
... lg ..
kan vinden. Men kan twisten over de uitvoering en toe-
passing; maar over de zaak, over het beginsel, kan geen
ernstig verschil bestaan.
Hoe wordt het dan ook bestreden? Behalve door eenige
magtspreuken , zeer uit de hoogte u voor de voeten ge-
worpen, alleen door eenige moeijelijkheden in de uitvoe-
ring: zxmaar dan moet men voor iedere natie een afzon­ J;
i derlijk tarief hebben; de ambtenaren, die die tarieven tl?
N moeten toepassen, zullen ze dan ook alle moeten kennen; I
en waar vindt gij zulke knappe lni?x/ enz. E
Maar nog eens, dit raakt de uitvoering. Als het beginsel
goed is, als men het daarover eens is, dan vindt zich het
overige van zelf; want dan moet er ook een goed middel
ran uitvoering zijn. Is eene Zeááerläke toepassing, die men,
in plaats van de zaak te bestrijden, belagchelijk tracht te l
maken, niet mogelijk, welnu, men weet wat het doel {
is; men handelt in den geest daarvan; men tracht dit «
zoo nabij mogelük te komen, en men eindigt met te vin-
den wat men iril, als men het eerlijk zoekt.
De steller van het voorloopig verslag heeft dit zeer goed
begrepen, als hij zegt: xx Zij (onderscheiden l.eden, sterke
eeersáamlers van de handels-vrijheid) waren er verre af,
van op beschermende regten te willen aandringen, of een
v;e2·/ceeïcl beginsel mm reciprocirfeiá te willen voorstaan;
maar zij konden zich toch niet voorstellen, dat, indien l
van de Nederlandsche zijde met ernst daarop ware aange-
i drongen, niets voor de Nederlandsche nijverheid te be-
dingen zou zijn geweest. Door België te wijzen op onze
zeer lage invoerregten, zou, meende men, zoo al niet de