HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 14

JPEG (Deze pagina), 556.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

V Y _ wv ____W___t_,?,_,,,_,,-,a.`.,,.,,,`,;»a.,,,,«««·«¤=g,,g««­««-’·-~­·w­;·:7:r·r­r···=·"""""""""" "'“""' """°i""` I" lu. W d X', V "’­j;
* iii
Y
in
,.. 1] ..
wilde, maar niet werken kon; en daarna op het jaarlijksch
budget een post van 5,000,000, om de kwijnende nijver-
heid in hare ondernemingen te ondersteunen. Het was de
kracht der feiten , die sprak.
Dit alles gebeurde onder het liberale ministerie Roeien.
W`il men nu bij ons dergelijke tooneelen voorbereiden?
gb Dan ga men voort op den weg, dien men met zooveel gerust-
heid bewandelt. Maar men rekene er op, zulke oorzaken
hebben zulke gevolgen.
De Nederlandsche nijverheid wenscht noch verlangt
zulke ondersteuning of öescäeïmirzg ; maar zij wenseht even
weinig gebragt te worden tot een toestand, die haar
noodzaken zou gelijke maatregelen uit te lokken.
Vfat zij wil, is dit: zeg aan België, dat, zoo het in
goede naözmrsczirqn met u leven wil, gij voor Nederland
begeert, wat België voor zich wil; zeg het, dat gij alle
, vrijheden geven wilt, doch alleen op voorwaarde, dat gij
i die wederkeerig ontvangt; dat het met één woord gedachtig
zijn moet aan de spreuk: zxwat wilt, dat men u doen
zal, doe dit ook aan een ander. "
De nijverheid verlangt noch monopolie, noch bescher- ,
ming; maar zij wil, even als in alle andere onderwerpen
van internationaal regt, zoo ook in douane-zaken, reci-
Iyrocizfeiá, gelijke regten, gelijke voordeelen voor beide
partijen. En dat dit het eenige billijke, het eenige ware .,
stelsel is, ook dat heeft zij in hare vroegere adressen en
brochures aangetoond.
En inderdaad, het schijnt bijna niet mogelijk, dat het
stelsel als stelsel ernstige en eerlijk genieende bestrijding