HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 12

JPEG (Deze pagina), 601.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

` ?é
°l
... 9 ._
Dit alles is zoo helder als het daglicht aangetoond in
de adressen en brochures, die het iractaat heeft uitgelokt.
Het is dus onnoodig, hierbij langer stil te staan.
Maar eene waarheid is het, dat men niet weet wat men
J doet, en dat men ziende blind moet zijn, indien men voort-
gaat met eene zoo rijke nieuwe bron van volksbestaan, die
jr zich openbaart, zoo weinig te achten; indien men voort-
gaat met onze industrie zoo stiefmoederlijk te behandelen
j als men doet.
i Mogen er al nog enkele dwazen gevonden worden, die
te goeder trouw meenen, udat de nijverheid hier toch niet
_ bestaan kan ,”-­ zeker is het, dat men een weg inslaat,
l maar al te zeer geschikt om haar xxniet aan eene beroerte,
maar aan de tering te laten sterven.”
Met hen, die dit laatste verlangen , heeft de industrie
natuurlijk niet te spreken; zij kan hen alleen verwijzen
a naar den ¢m$iZZerie­qjïcicr, die door de vaderlijke zorgen
der Regering geplaatst is aan het hoofd der afdeeling bg
het Departement van Binnenlandsche Zaken, die belast
is met de zorg voor de belangen onzer Nijverheid.
Maar de eersten zullen spoedig van hunne dwaling be-
keerd zijn, als zij zich de moeite willen geven onze fabriek- i
plaatsen, bepaaldelijk in Noordbrabant, in Limburg en in
Twenthe eens te gaan bezoeken. Zij zullen verbaasd staan
i over hetgeen zij dáár vinden zullen , niet minder over de
schoone inrigtingen , dáár in weinige jaren als uit den if
grond verrezen, als over de duizende handen, aan wie
dáár werk en brood verschaft wordt.
Men zij niet blind voor de toekomst, en voor de zaken,
l