HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 11

JPEG (Deze pagina), 589.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.84 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

l
re
_. 8 ..
zulke buitensporige voordeelen aan den vreemdeling weg-
sehenkt, dat deze zelf er over verbaasd moet staan ,
zonder dat zij eene enkele gzmsáége voorzocmn·rZe voor den
Nederlander weet te bedingen. En waarom? Alleen om ge-
trouw te blijven aan eene theorie, die men ofniet begrijpt, J
of op eene zonderlinge wijze overdrijft. Maar dit is de
weg niet, dien eene gezonde staatkunde voorschrijft. ldtillen
i onze diplomaten liberaal zijn, willen zij doorgaan voor
goede wetenschappelijke en paeáiscáe éeonomisten, welnu, j
men zij dan liberaal en économist, niet alleen voor den i
vreemdeling, maar ook voor zijne landgenooten.
Het is waarlijk niet te verwonderen, dat onze industrië- _
len en fabrikanten als één man zijn opgestaan tegen de l
maatregelen van ondergang en verderf, waarmede men lien
bedreigt, en dat een algemeen gevoel van teleurstelling en
van verontwaardiging zich van hen heeft meester gemaakt.
hebben het klaar en duidelijk aangetoond: als wij onze g
regten op den duur blijven verminderen, terwijl België
zijne hooge regten, die meá een verbod van invoer geZ@Zc­
siemn, behoudt, dan maakt men moedwillig alle eerlijke
concurrentie onmogelijk, die een strijd vooronderstelt met
gelä/ce wapenen. Als aan Belgie, dat de gi·ondstoli'en voor
den arbeid in zijnen eigen boezem heeft, het middel wordt
gegeven om onze markten te bezoeken en te overvoeren,
terwijl het de zijne zorgvuldig voor ons gesloten houdt, ,
dan is de concurrentie niet vol te houden; en dan moet
het verval onzer industrie, en de sloping onzer fabrieken,
de dood der nizfáerenrlen, alles ter liefde der nrijáeicl, het
einde dezer noodlottige geschiedenis zijn.
`
l