HomeHet Belgische tractaat en het tariefPagina 10

JPEG (Deze pagina), 593.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 13.45 MB

E R;

l
lil
l
E u
.. 7 _.. l
den heer van Zuminn van Nrinvnixr (zeker geen domper j
of réactionnair) aan het hoofd, komt hierop neder: j
2zDe strekking van het verdrag moet voor Nederland
alles behalve eeerrleelig worden geacht; ­­ na aandachtige
lezing, heeft men zich geen volledig en duidelijk denkbeeld
ii kunnen vormen van de verandering, door het verdrag in
Q den tegenwoordigen staat onzer handelsbetrekkingen met
N België gebragt; sleells een pnnt is duidelgk, te weten, dat
in het tegenwoordig verdrag onderscheidenc voor Nederland
gunstige bepalingen worden gemist, die in dat van 1851
voorkwamen; ­­ door de opheffing van die bepalingen, wordt
de Nederlandsche nijverheid, en niet de Belgische weder-
lreerig, zeer benadeeld, omdat het Belgisch tarief de voort-
brengselen van vreemde nijverheid in den regel zoo hoog
belast, dat de daarvan geheven regten meestal met een ver-
öozl van invoer gelgdslaang -­ ofschoon de nadeelen van B
; het verdrag vrij duidelijk in het oog vallen, is het in
verre na niet zoo uitgemaakt, welke voordeelen daartegen
overstaan; - men kwam algemeen tot de slotsom, dat s
het tractaat, zoover men dit nu kon doorzien, zich zeer `
weinig aanbeveelt, zoo zeer, dat verscheiden leden, die het
beginsel van handelsvrijheid sterk zijn toegedaan, toch
§ moeten erkennen, dat het verdrag voor onze nijverheid
1 geene enkele gunstige voorwaarde inhoudt.”
Is eene krachtiger veroordeeling mogelijk dan deze, be-
r paaldelijk dan die, welke ligt opgesloten in het laatste,
zoo volkomen gegronde, verwijt? -­ Eene Nederlandsche
Q Regering waagt het, aan een Nederlandsch Parlement een
l tractaat aan te bieden, waarbij zij, Nederlandsche Regering,
ä
1
l