HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 737.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

'I
1 x
5
_ 1865. l 1866. 1867. 1868. 1869. TOTAAL,
AARD VAN llE'l` l£X.)1l‘JN. ,.1 ,­ ,:1.4 _· ,.; ..1 _· ,_.; A ,·1,.., ,..: si · E- ‘-
:
3 EE äeeë ë te 2*; ëïnziië $5 1; ä 2
· e«1<¢e«ï­·;< ae­«<:je-«la<lE-«|Ie«<¤e«He· <c e·

B.Civ.-of bouwk. ing.;a. 61,62 . 14 15 29H 7 13 20116 11 27113113 261116 9 25 661 61 127
B. Scheepsbouwk. ing. (art. 63). » >> » 1 » 11» » » 1 1 1 » 1 3 1 1
B.WB1'kEUlgk.iï1g€H.121,11..64). 2 » 216 3 9j 6 511 21315 5 » 5, 21 21 42
B. Mijnendngenieur (Art. 65) 1I1 2 1 » 1» 3 » 3 » 1 1 3 1 4 8 3 11
roem da- examns B . . . 117Q16 3311516 31125 16 411116 e6 11 2:; ïriizïsiiiee 66 161
EINDEXAMENS.
B. Technoloog (art. 60). . . » » »| 1 2 3 1 >» 1 » » » 2 2 1
C. Giviebingenieur (art. 61) . 6 2 8_ 12 416 7 41111 516 36 15 51
G. Bouwk. ingenieur (art. 62). 1 » 1 » » » 1 » 1 1 >> 1 3 » 3
C. Seheepsb. ing. (art.63) . . 1, » »| » »> » 1 » 1 11 » » 1 >> 1
G. Werktiiigk.i1igen. (art. 64). » » » 13 » 3 2 » 2 1 2 3 6 2 8
C. Mijnen­ingenieur (art. 65) 1 » 1 » » » 1 » 1 2 1 3 4 1 5
Totaal der eindexamens . . 210 i6 622,13 4117 823 52 20 72
Totaal der examens B en C 117 16 331123 18 41 41 22 63129§32I61140118158 150 1061256
. De uitslag der examens B is eer ongunstig dan gunstig te noemen;
' vooral in het jaar 1868 was zulks het geval. Het is te hopen dat
1 de aanmerkelijke verbetering in 1869 ook gedurende de volgende 1
jaren moge voortduren en zoo mogelijk nog toenemen; _bij de be-
oordeeling is echter niet uit het oog te verliezen, dat zich, zooals
boven vermeld is, verscheiden kandidaten onder het examen hebben
W teruggetrokken. Het verdient ook vermelding, dat juist bij de examens
` B voor civiel-, bouwkundig en werktuigkundig ingenieur de uitslag
veel ongunstiger was dan voor de meer speciale vakken van scheeps-
‘ bouwkundig of mijnen­ingenieur.
A Ook de uitslag der eindexamens liet te wenschen over, daar in
’t geheel 20 van de 72 moesten werden afgewezen. Op vooruitgang
gedurende de vier jaren, dat deze examens zijn afgenomen, valt
nog niet te wijzen.
Het onderwijzend personeel der Polytechnische school bestond in
December 1869 uit 12 hoogleeraren, waarvan een directeur, uit 6
leeraren, en 4 tijdelijk met het geven van onderwijs belast.