HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 781.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

r
4
Van hen, die gedurende dezen cursus aan de Polytechnische
school studeeren, zijn er 102, welke in ’t bezit zijn, hetzij van het _
getuigschrift wegens afgelegd eindexamen der hoogere burgerschool T
(art. 57), hetzij van dat wegens afgelegd examen A (art. 59), zonder A
nog in ’t bezit te zijn van een hooger diploma. In het bezit_ van [
een getuigschrift wegens afgelegd examen B (art. 61-65) zijn
41, namelijk 20 van dat voor civiel- of bouwkundig ingenieur, 5
van dat voor werktuigkundig ingenieur, 13 van dat voor civiel-,
bouwkundig en werktuigkundig ingenieur; 1 van dat voor civiel-,
i bouwkundig en scheepsbouwkundig ingenieur; 1 van dat voor scheeps-
bouwkundig en werktuigkundig ingenieur; 1 van dat voor mijnen-
ingenieur. Van deze 41 hebben 38 vroeger het examen A of het eind-
examen der hoogere burgerschool afgelegd.
Bij het begin van den cursus 1869/70 zijn er 55 nieuw inge-
schreven, wier gemiddelde leeftijd 18,8 bedroeg; van dezen waren
41 in het bezit van het getuigschrift van afgelegd eindexamen der
hoogere burgerschool. Van hen, die reeds vroeger ingeschreven waren,
werden 44 ingeschreven voor de 2" maal, 32 voor de 3** maal, 26
· voor de 4**, 5 voor de 5* en 6 voor de 6<* maal.
De uitslag der examens, aan de Polytechnische School gehouden ,
is geweest als volgt. ·
Het examen A is na 1866 niet meer aan de Polyt. School ge- '
houden, doch is eene der provinciale commissiën voor het eindexamen
der hoogere burgerscholen door den Minister als Commissie voor
examen A aangewezen. De uitslag van die examens wordt hierna
opgegeven. 4
De examens B en 0 van de Polytechnische school hebben in 1868
en 1869 plaats gehad. In het volgende tabellarisch overzicht vindt I
men den uitslag van die examens vermeld, voor eerstgenoemde U
sedert het jaar 1865, toen zij voor het eerst werden afgenomen, ’
voor de andere, de eigenlijke eindexamens, sedert 1866. Tevens is
daarbij hersteld eene drukfout, in de opgaven van examen B voor A
1867 (Economist 1868, bl. 280) voorkomende. Nog is op te merken.
dat ik hier het getal gevraagde en toegekende getuigschriften of
diploma’s heb vermeld, en niet het getal kandidaten, dat in de
meeste gevallen geringer was, daar meermalen door één kandidaat
tegelijk het examen voor twee dier getuigschriften werd afgelegd;
alsmede, dat in de tabel niet vermeld zijn 8 kandidaten, welke zich
in 1869 nog voor den afloop van het examen terugtrekken.