HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 687.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

I
I
•)
I
handelen, om ten slotte een overzicht te geven van de uitgaven,
die in 1867, het laatste jaar waarover door de Regeering verslag
‘ is uitgebracht, door het Rijk en de gemeenten ten behoeve van het
middelbaar onderwijs zijn geschied,
A. Dn Porrrncmusoma so1rooL.
Het getal van hen, die aan de Polytechnische school zijn inge-
schreven sedert het jaar 1864, toen zij werd geopend, tot 1869,
is aangewezen in de volgende tabel, wier eerste kolom het vak
aanduidt, dat door hen werd of wordt beoefend.
__ I AANTAL xneissciimzviïivsn voon DEN cunsus
sTUo1eN OF VAKKEN. I
‘ .1864/65,1865/66 1866.167[1867/68,1868/69,1869/70
, Technoloog ...... I 7 6 5 . 5 5 20
A Civieldngenieur .... 60 K 28 34 . 29 31 34
" Bouwkundigingenieur . . 3 2 » 2 · 1 ' »
Scheepsbouwkundigiiigen. 1 I 1 » » » , »
Werktuigkundig ingenieur. 8 X 10 17 21 12 I 10
Mijnemingenieur .... 2 ' 4 I 4 5 7 3
Civiel- en bouwk. ingen. . 1 38 Q 42 49 ` 62 j 52
Civiel- en scheepsb. ingen. ' » » 1 1 3 8
Civiel- en werktuigk. ingen. » ~ » 1 3 2 I 3
Scheepsb. en werktuigk. in. 1 1 1 ‘l 3 3
Bouwkundige ..... in » 1 2 1 1
Waterbouwkundige . . . ï » » » V » · 1 » J
Werktiiigkuiidige .... . » » 3 T 4 * 6 . 3
Bouw- en werktuigkundige ' i> » 2 _ ¤> » »
Llker ........ » ` 6 6 I 4 ’ 6 2
Studiën ter verkrijging eener . . z
acte voormiddelb. onderw. 3 3 . 4 _ 5 4 . 6
Enkele lessen ..... Q 5 4 5 I JE-, 25 33 j 23v
Totaal . . I 91 ' 104 ‘ 146 E 156 177 168
Aantal ingeschrevenen voor I I I I .
den voorbereidenden cursus I 76 I 52 I 1 ,
Het getal jongelieden, die aan de Polytechnische school hunne
opleiding ontvangen, is dus steeds toegenomen met uitzondering
van het laatste jaar; gedeeltelijk is die toename toe te schrijven
aan het betrekkelijk aanzienlijk getal kweekelingen der te Delft
gevestigde gemeente­inrichting tot opleiding van O. I. ambtenaren,
die slechts voor het onderwijs in een enkel vak zijningeschreven.
~ Het getal van dezen bedroeg in 1868 23, in 1869 18. In ’t geheel
bedroeg in 1869 het getal van hen, die voor alle lessen ingeschreven
I waren 138, voor enkele lessen 30. De gemiddelde leeftijd bij de
‘ inschrijving was 20 jaar. Onder de thans ingeschrevenen zijn nog
{ 12 leerlingen van de in 1864 opgeheven Delftsche Akadeinie.
' 1