HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 54

JPEG (Deze pagina), 693.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

1
v
1 51
{
i
1 GEMmcNT1cN I ` __ _ 1 __ __
t Bedrag der d 5B( 9l)bH?57ï Totzml
EN |u11.g;wC¤ wm °‘ “‘ ¤.‘“°“ ""“ ï"‘°° ' der
J het mik van de en cx:u11c11­ kogtm
‘ ONDERWERPEX ' · ' ge111e<=11te11. §§(‘1(1C11. ` '
, *'­""ï
l Guldens. I Guldcus. Guldcus. Guldeus.
:I8á['äC1‘1ïOg‘C111)0SC11.~ 1;,3354.325 ,, 2911.,25 1664.8,575
i 111‘f". 2 33.35 802.50 28278.61
1 I13I1·eïda.5>l , 2083.33 1717.575 600.08 4400.085
emom. 25651.555 ,, 867,00 26518,355
A1‘1111C11l. 7000.()0 24135.145 4632.58 35767.725
J 1èIi_1r1111cg011. $666.665 10712.765 2707.75 10087.18
· ’ u1p1e11. )00.00 10405.755 4188.00 21 503.755
Zz11t­B0111111e1. 15754.71 32816.67 117.50 48688.88
‘ ’s G1·ave1111:1gc. ,, 26205.46 6850.60 33065.06
. 1`ictterdem. 70()0.00 116540.02 5730.00 120270.02
· Lc1de11. 7000.00 13567.575 5483.75 26051.325
‘ D01`C11`€C1l6. 7000.00 10406.015 3721..00 30127.015
I Ièelfä. 7000.00 11740.60 7810.00 26550.60
“ 011 5. 14668.03 2830.17 1122.25 18620.45
.A1’11S1ïCl`(12L111. 2500.00 21313.75 16020.00 30833.75
è ;1z1z11·àcn1. 7000.00 0100.605 0220.00 25410.605
Jäibll atm. 5000.00 5382.165 3645.00 14027.165
1 A11(1H&ZL1'. 14545.705 5300.00 283.00 20227.705
1 B6[1(1(1€11.)l11‘g. 27021.00 5083.565 2711.40 :s57.16.95=~
E Goes. 7000.00 12528.86 1030.25 21450.11
3 Utrecht. 33500.475 10224.72 5246.00 40070.105
J äccï1wz11·de11. 33:5%.305 12506.25 506.00 46427.555
-:11 1119%:11. 50 .00 5100.27 2170.00 12360.27
i ä11cïlï.7 SS745.525 2823.75 16560.275
W0 e. . .«7 347.30 724.00 85352.86
1 Deventer. 7000.00 17364.095 5541.65 20005.745
1 Enschede. 7000.00 3750.00 ,, 10750.00
ä G1‘O11111§.§C11. 65013.21 7616.245 6321.75 78051.205
1 Vce11dzm1. 5000.00 11031.54 1486.77 17518.31
1 1*[z1ztst1·icl1t. 10000.00 0434.245 201.2.50 22346.745
, ROC1‘1IlO11d. 31243.17 ,, 2270.00 33513.17
1 Vc1110. 5000.00 1701.185 563.00 7354.185
4 Il1SP€C1I.011l`S. 11380.20 ,, ,, 11380.20
1 Exz1111e11s. 15318.67 ,, 323.65 15642.32
.1 äïlyt. school. 64430.07 ,, 28800.00 03230.07 `
{ °‘Cl11. uitgaven
v5o1· b. s. 2402.115 M 3, Q.LQ;2_v]_l5
Ve1·se1u11e11de
subsidiëm. 10325.00 ,, ” lgggggg
1 Totaal. . . 570826.755 446030.31 138624,07 116 1. 1.514115
1
i