HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 53

JPEG (Deze pagina), 602.54 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

o E 0 ` 0
1
50 ‘
1
subsidie van /`E530O werd door de gemeente Leiden gegeven aan r
het genootschap Jfa/besis Sciwz/irmmz Gmi£1‘i.v, welks scholen de
plaats der burgerdag- en avondsohool vervullen; van de f7000,
door Amsterdam uitgegeven, werdf4000 betaald aan de Ambachts­ j
school (in de tabellen vermeld onder A), f15()0 aan de Industrie- ’
school voor vrouwelijke jeugd enj`1500 aan het volksonderwijs, i
gegeven van Wege de rllreuáscáagqü loi JWM van ’l Alywizam. De
/” 3750 te Enschede werden door de,gemeente toegekend aan de j
Industrie- en handelsohool. De uitgaven, in de 9e kolom vermeld f
achter de namen der gemeenten Zalt-Bommel, Alkmaar, Leeuwar­
den en Zwolle werden veroorzaakt door het stichten van gebouwen
voor de Rijks hoogere burgerscholen. Het totaal bedrag der sub- i
sidiën in de lle kolom is /' 7000 minder dan in de tabel der i
ltijksuitgaven, omdat de subsidie van de school te Enschede . *
hier niet voorkomt; het bedrag der schoolgelden voor deze school
kan ook hier niet worden opgenomen, omdat deze noch aan het
Rijk, noch aan de gemeente werden betaald. j
De volgende tabel bevat eene recapitulatie van alle uitgaven,
door het Rijk, door de gemeenten en door de leerlingen, die van L
het middelbaar onderwijs gebruik maakten, ten behoeve daarvan
in 1867 gedaan, voor elke gemeente afzonderlijk; nadere toelich­
ting heeft die niet noodig.
i
1
i
A

l
l
i
T
i
l
l
i
l
l
I
l
i
l