HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 52

JPEG (Deze pagina), 785.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

j 49
!’ï°°’ . Bij de tabel, waarin de Rijksuitgaven vermeld zijn, valt
ë j het volgende op te merken. De kosten van het onderwijzend
,§l 1 personeel der Rijks hoogere burgerscholen te ’s Hertogenbosch,
l Zalt-Bommel, Alkmaar, Leeuwarden en Zwolle, welke eerst in
j September 1867 geopend zijn, loopen slechts over een gedeelte
__'ï__ van l1et jaar. Onder de uitgaven voor het materieel zijn alleen die
leus. j voor Gouda als normaal te beschouwen; onder alle andere komen
ia.325 , meer of min aanzienlijke uitgaven voor, hetzij voor het stichten
van gebouwen, zooals te Leeuwarden en Zwolle, hetzij tot het
meubleeren daarvan en tot aankoop van instrumenten en andere
jçjjjg benoodigdheden. De in de 4e kolom vermelde subsidiën worden
36.665 alle aan de gemeenten uitbetaald, met uitzondering van die voor
ngo T Enschede, die voor de aldaar gevestigde Industrie- en handelschool
bestemd is. Van de flööá;2.32 voor examens werdfl2742.47 uit-
10,00 < gegeven voor de eindexamens der Polytechnische school en der
hoogere burgerseholen, f2899.85 voor de acte­examens; het batig
,8;,,,, , saldo dezer laatste bedroeg _/323.65. Van de /'l(l325 voor ver-
mjjjj 4 schillende subsidiön werd /'ZäO(>() uitbetaald aan de lndustrieschool
>().(>t) voor vrouwelijke jeugd te Amsterdam , / 6000 aan de landhuishoud-
kundige school te Groningen, f50t) aan de zeevaartkundige school
te Harlingen, /200 aan die te Vlieland en /125 aan die te Delfzijl,
h()_00 T en f50() ten behoeve van het onderwijs in de ooftboomteelt, van
wege de Vereeniging ter bevordering van tuin- en landbouw te
$,;;,0 Maastricht gegeven.
,n_jj(j De andere tabel, die de uitgaven der gemeenten in IHG7 aan-
ll.47 it duidt, geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen. De uitgaven
Y voor de hoogerc burgerschool te Breda loopen slechts overeen
BLZ] j gedeelte van het jaar 1867; voor de burgeravondschool geldt het
>().()0 zelfde; beide zijn eerst in ’t najaar van datjaar geopend. De kosten
j zijn echter niet afzonderlijk opgegeven, evenmin als voor Arnhem;
jjmjl, die der burgeravondsohool zijn dus begrepen onder de som, voor
­-. ­­ de hoogere burgersehool uitgetrokken. Het zelfde geldt voor het
W70 j materieel aan de burgeravondscholen te Nijmegen, Zutphen, Dor-
j drecht, Goes en Harlingen. Onder de kosten der hoogere burgerschool
,02;) V te Haarlem zijn ook begrepen die van de in 1867 geopende mid-
8.67 , delbare school voor meisjes; de opbrengst van de sehoolgelden
im)? e voor deze beide inrichtingen komt in de lï2<‘ kolom voor. Onder
,2'vlj5 t de kosten van het materieel zijn nog vele buitengewone; de
aanzienlijke cijfers voor de hoogere burgerseholen te Arnhem,
dd") Rotterdam, Dordrecht, Goes en Veendam, alsmede voor de burger-
avondschool tc Middelburg, wijzen dit reeds aanstonds aan. De