HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 46

JPEG (Deze pagina), 781.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

43
70 Bij deze tabel valt nog het volgende op te merken. De directeuren
èhts der burgerdag­ en avondscholen te 's Gravenhage en Amsterdam
mm hebben bovendien het gebruik eener vrije woning. Aan de school
:62; te Leeuwarden is eene vacature; de jaarwedde voor die betrekking
tam is niet opgegeven. Aan de school te ’s Hertogenbosch zijn twee
287 vaeaturen, die echter onder de jaarwedden wel zijn medegerekend;
31*;- het teekenonderwijs aan deze school wordt voorloopig gegeven
E door de leoraren der teeken­akademie. De leeraren der burgeravond-
T., school te Zierikzee, tevens aan de h. b. s. aldaar werkzaam,
l _ hebben in eerstgenoemde betrekking geen afzonderlijke jaarwedde;
X. de belooning voor hunne werkzaamheden aan de b. a. s. is dus
gm begrepen onder de jaarwedden, vermeld in de tabel op blz. 435.
en Hetzelfde geldt voor G leeraren van de burgeravondschool te Goes.
l"’ç' Onder de jaarwedden te Kampen zijn die van de teekenleeraren
m` (zie boven blz. 21) niet begrepen. Het totaal getal der leeraren
"" moet eigenlijk met 4 verminderd worden, daar een leeraar
Oog werkzaam is aan de burgerschool te Amsterdam en de burgeravond­
300 school te Zaandam, een aan de akademie te Rotterdam en aan de _
b. a. s. te Schiedam en twee werkzaam zijn aan de beide ambachts-
295 scholen van de lllkza/scárggzä wm dan z%i7'd`U7l/i(')l S/am! teAmsterdam,
350 In het bedrag der schoolgelden is geen verandering gekomen sedert
mijn laatste opgaven; voor de nieuwe scholen is het als volgt:
300 voor de burgeravondschool voor den ambaehtsstand te Groningen
200 /' 2 ’s jaars;
$00 voor de industrie- en teekenschool te Helder (/` 3;
N voor de burgeravondseholen te SCll1()(l8,l1l,X«TllSälïlgüll en Zierikzee,/`4;
500 voor de burgeravondschool te Assen f8.
500 Aan die te ’s Hertogenbosch en te Alkmaar wordt het onderwijs
kosteloos gegeven.
ico Het sehoolgeld aan de ambachtsehool A te Amsterdam (voor
mg ambaehtsjongens) bedraagt f 15 ’s jaars, dat aan de ambaehtsehool B
- (voor zoons van leden der maatschappij) f 25 ’s jaars, benevens
50 f5 bij de eerste inschrijving.
500 .
700 _ Over het onderwijs aan deze scholen valt hier niets bijzonders
mede te deelen. De zoo noodzakelijke medewerking van de ambachts-
L00 j bazen wordt in vele gemeenten nog niet gevonden, veeleer
E00 tegenwerking; van daareeen ongeregeld schoolbezoek, zoodat reeds in
$00 t voorjaar, aan sommige scholen zelfs in Maart, de cursus moet
;5g geëindigd worden, omdat er toch bijna geen leerlingen meer komen;
.00 aan enkele heeft men in den laatsten tijd, niet zonder goeden
) l
i »
..1, l
t