HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 821.76 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

i
1
I
l
I
I
I 39
ä Bij deze tabel valt nog het volgende op te merken. Te Utrecht
ë behooren de 101 leerlingen, voor de 4e klasse opgegeven, eigenlijk
`IT f tot den zoogenaamden voortgezetten cursus; de burgeravondschool
E zelve bestaat uit drie klassen. Evenzoo zijn de 160 leerlingen,
ë i voor de 3e klasse der burgeravondschool te Zwolle opgegeven,
-­­ E leerlingen der teekensehool, die in zekeren zin kan worden
M! beschouwd als een vervolg op de eigenlijke burgeravondschool,
43 ë welke slechts twee klassen telt. Te Dordrecht is aan de burger-
36 j avondschool een voorbereidende cursus verbonden, die 52 leerlingen
99 I telt; deze zijn in de le kolom vermeld; die in de drie volgende
45 ‘l zijn de leerlingen van de drie klassen der eigenlijke burgeravond-
102 school. Te Zierikzee is de 3e klasse bestemd voor voortgezet
17 . onderwijs in het teekenen; de 26 leerlingen, als zoodanig vermeld,
gg zijn allen leerlingen der voormalige tcekensehool. Te Deventer
106 j bestaat de school eigenlijk uit zes onderafdcelingcn: 1° de voorbe-
107 Y reidingssehool met 76 leerlingen, in twee klassen verdeeld; 2° de
91 , burgeravondsehool met 31 leerlingen, eveneens verdeeld in twee
gg , klassen; 3° de volksteekensehool met 116 leerlingen; 4** de lijn-
105 teekenschool met 56 leerlingen, waarvan 41 ook aan eene andere
86 7 afdeeling onderwijs genieten; 5" de handteekensohool met 34 leer-
êg i lingen, en 6" het voortgezet onderwijs met 51 leerlingen, waaronder
61 i echter 39, die ook aan eene andere afdeeling onderwijs ontvangen;
4,7 Q het geheel getal der leerlingen bedraagt dus 284; zij konden in
51 de tabel niet bij klassen worden opgegeven. Te Kampen is wel
22 eene stadsteekenschool, doch deze staat, naar mij door den directeur
Q3; i der burgeravondschool is opgegeven, met deze in geen verband.
32 (I Te Groningen zijn eigenlijk twee burgeravondscholen; de eerste
vormt als ’t ware een voortgezet onderwijs der burgerdagschool en
· j g bestaat uit drie klassen niet 14, S en 20, dus in ’t geheel met
7; ‘I 42 leerlingen; de andere, voor den eigenlijken ambachtsstand
22- bestemd, telt nog slechts eene klasse met 36 leerlingen, doch zal,
55 als zij volledig is, uit drie klassen bestaan. De Akademie van Beeldende
Kunsten en Technische VVetenschappen te Rotterdam, thans zoo-
646 Q danig gereorganiseerd, dat zij ruim voldoet aan alle eischcn, die
223 aan eene burgeravondschool kunnen worden gesteld, bestaat uit
‘ï drie afdeelingen. De eerste is een soort van voorbereidende
99 I cursus, uit drie klassen bestaande met 49, 46 en 45, in ’t geheel
131 I dus 140 leerlingen; deze zijn het, die in de 1e kolom vermeld
I 72 . · worden. Yan de beide andere atdeelingen, die elke zes klassen
I tellen, is de eene hoofdzakelijk bestemd voor handteekenen; deze
I3475 telt 257 leerlingen, waarvan los in de le, 81 in de 2e, 32 in
I
II
I