HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 736.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

37
De hierboven gemelde 5 burgerdag~ en avondscholen zijn alle
in werking; behalve de avondschool te ’s Gravenhage, die tot dus
verre slechts op het papier bestaat. Daar tevens sedert 1864 I
het onderwijs in wis· en natuurkundige wetenschappen aan de
Teeken-Akademie is opgeheven, en het niet wel mogelijk is tegelijk
de lessen dier Akademie en van eene burgeravondschool bij te
wonen, bestaat er in die gemeente eigenlijk voor jeugdige ambachts-
lieden uitsluitend gelegenheid tot onderwijs in teekenen en boet-
seeren. Van de 20 burgeravondscholen zijn er 19 in werking; die
te Tilburg is nog niet geheel geregeld. Sedert ik mijn vorig opstel
p =schreef, kwamen in werking die te ’s Hertogenbosch, Schiedam,
Alkmaar en Vlissingen. Bovendien zijn nog burgeravondscholen
opgericht in drie gemeenten, die daartoe niet krachtens de wet
verplicht waren, nl. te Goes, Zierikzee en Assen; de beide laatst-
V genoemde zijn in 1869 geopend.
Behalve de in werking zijnde burgerdag­ en avondscholen, krach­ i
tens de wet van 1863 tot stand gekomen, worden in de volgende statis-
tische overzichten 0pgenomen_de hierboven aangeduide inrichtingen
l te Rotterdam, Leiden en Helder, die krachtens Koninklijk besluit
1 de plaats der burgerschool innemen, alsmede de beide ambachts-
scholen, opgericht door de Maatsckappü van dan Werkmdevz Stand te
i Amsterdam en waarvan de eene, op de tabellen aangeduid door
L de letter A, haar hoofdzaak maakt van ambachts- en teekenonderwijs ,
terwijl de andere, door B aangeduid, alleen bezocht wordt door zoons
van leden dier maatschappij, welke daar een dergelijk onderwijs
ontvangen als aan de burgeravond­ en teekenscholen wordt gegeven.
( Waar met de burgeravondschool andere inrichtingen onmiddellijk
verbonden zijn, zooals te Utrecht, Zwolle, Deventer het geval
is, of waar de inrichtingen, zooals te Rotterdam, Leiden en
Helder, uit verschillende onderdeelen bestaan, worden deze kort-
heidshalve op de tabellen bijeengenomen.
De volgende tabel wijst voor elke school het `getal der leerlingen
en hunnen leeftijd aan.
I
l i - .
n