HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 674.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

. ·· J
I
l
l
l .
1
{ l
j OVERZICHT VAN HET IVIIDDELBAAR ONDERWIJS BIJ HET
j EINDE VAN I869. .
Gedurende bijna zeven jaren, dat de wet tot regeling van het
middelbaar onderwijs in werking is, heett er steeds vooruitgang
. plaats gehad en nog schijnt die vooruitgaande beweging voort te
duren. Het kwam mij daarom doelmatig voor, de lezers van dit
Tijdschrift op de hoogte daarvan te houden en ditjaar weder , even-
als zulks in de beide voorgaande jaargangen voor dejaren 1867 en
1868 is geschied, een volledig overzicht te geven van den toestand
van de middelbare scholen bij het einde van het jaar 1869, een
tijdstip waarover het ltegeerings-verslag waarschijnlijk eerst over
j { meer dan een jaar mededeelingen zal kunnen bevatten; de over-
zichten over de volgende jaren kunnen dan of korter zijn, of een ’
drietal jaren tegelijk omvatten.
Vond ik in het vorig jaar aanleiding om tamelijk uitvoerige lie-
schouwingen mede te deelen betreffende hetgeen in de beide Kamers
der Staten~Cveneraal, bij gelegenheid van de beraadslaging over het ·
_ Vda hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1869, over middelbaar on-
derwijs was gesproken, dit jaar zal ik in dit opzicht kort kunnen
_ zijn. Wel werd in het Voorloopig Verslag van de Tweede Kamer
weder geklaagd over ..de groote uitgaven voor het middelbaar
,,onderwijs, de weelderige inrichting der hoogereburgerscholen, de
,,hooge jaarwedden der leeraren," alles nagenoeg in dezelfde be-
woordingen als het vorig jaar, zoodat de Minister van Binnen-
landsche Zaken dan ook in zijne Memorie van beantwoording
doorgaans kon volstaan met te verwijzen naar hetgeen een jaar
i geleden door hem daarover was in ’t midden gebracht, ­-­- maar
· · bij de openbare beraadslaging werd op deze onderwerpen niet terug-
. gekomen. Een amendement van den heer Hnicmsmxnir Az. om de
som, bestemd voor eene te 1Vinterswijk op te richten Rijks hoogere
· burgerschool van driejarigen cursus, van de begroeting weg telalen,
Y
I
i I