HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 819.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

36
meer dan 10000 zielen ln vijf daarvan zijn burgerdag- en
avondscholen geheel overeenkomstig de wet en zonder eenige dis-
pensatie tot stand gekomen, nl. te ’s Gravenhage, Amsterdam,
Utrecht, Leeuwarden en Groningen. Aan 20 gemeenten is door
den Koning ontheiiïlng verkeerd van de verplichting tot oprichting
eener burgerdagschool, op grond dat door eene burgeravondschool vol-
doende in de behoefte wordt voorzien; die onthefüng kan echter slechts
tijdelijk zijn; in den regel is zij voor 5 of 6 jaren verleend. Deze ge-
meenten zijn ’s Hertogenbosch , Tilburg, Breda, Arnhem, Nijmegen,
Zutphen, Dordrecht, Delft, Schiedam, Gouda, Haarlem, Zaandam, Alk-
maar, Middelburg , Vlissingen , Harlingen, Zwolle, Deventer, Kampen F
en Maastricht. Aan 7 gemeenten is volledige ontheffing verkeerd van ll
de oprichting eener burgerschool, op grond dat de bevolking zóó l
ver uiteenwoont, dat op bezoek eener burgerschool weinig te
rekenen is; deze zijn Apeldoorn, Ede, Opsterland, Schoterland, ‘
Tietjerksteradeel, Vlteststellingwerf en Wonse1·adeel; voor Apel- ’
doorn is de vrijstelling echter slechts voor vijf jaren verleend.
Eindelijk is nog vrijstellling gegeven van de verplichting tot oprich-
ting eener burgersohool: aan de gemeente Rotterdam, voor vijf I
jaren, op grond dat door de aldaar bestaande Akademie van Beeldende 1
Kunsten en Technische Weteiisehappen en door de eerlang te I
openen bijzondere door de gemeente gesubsidieerde ambachts­ I
school in de behoefte zal voorzien zijn; aan de gemeente Leiden,
voor onbepaalden tijd, op grond van het bestaan der burger-
avondschool en ambachtsschool van het Genootschap Mat/Ecsis Scievz- 3
zfiarzmz Gemávw; aan de gemeente Helder, op grond van de daar
bestaande bijzondere door de gemeente gesubsidieerde industrie- ‘
school en teekenschool; aan de gemeente Amersfoort tijdelijk, in
afwachting, dat omtrent de aanhangige plannen tot oprichting eener
hoogere burgerschool zal zijn beslist, daar men aan deze eene
burgeravondschool wil verbinden; het is te verwachten, dat als-
dan ontheffing van de oprichting eener burgerdagschool zal worden
verleend.
(*) Thans moeten daarbü nog 5 gevoegd worden, nl. llaarleminermeer, Wijm- _
britseradeel, Lonneker, V(‘Cl'(!l2]ll en lïoogeveen; deze hebben echter eerst aan het
voorseliriit tot oprichting eener bnrgersehool te voldoen binnen zes jaren, te rekenen
van het tijdstip, waarop de bevolking dier gemeenten boven het cijfer van 10000
is tfl‘lïlUlllIllCIl.
(ti De opening dier school heelt inderdaad plaats gehad in het begin van April
jl., met ruim 100 leerlingen.
, I
I
I
V