HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 890.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

32
nambtsvoorgangers in die meening deelen. Het duidelijk voorschrift
,,toch van gemeld wets­artikel: ,,het eindexamen voor de hoogere
,,burgerscholen betreft de vakken, vermeld onder a-p en r van
,,art. 17 ," laat, zijns inziens, geen twijfel toe, of het examen moet
,,zich over al die vakken uitstrekken. Bij het in 1869 gevolgde I
,,reglement zijn reeds vier van deze vakken van het schmfteläk Y
,,examen uitgesloten, terwijl aan de commissiën van examen de
,,bevoegdheid is gelaten om in die, waarin een schriftelijk onderzoek r
,,heeft plaats gehad, geen verder mondeling examen af te nemen.
,,Door de afscheiding van het schriftelijk werk, dat aan de hoogere ·
,,burgerscholen zelve onder behoorlijk toezigt wordt gemaakt, van
,,het mondeling onderzoek voor de commissie, dat bovendien zoo-
,,danig is ingerigt, dat daarbij van de candidaten zoo min mogelijk
,,inspanning wordt vereischt, moge nu al schijnbaar het examen
,,,,wijdloopiger en 0mslagtiger" geworden zijn, voor de candidaten
,,is het gemakkelijker geworden en vordert het minder aanhoudende ,
,,inspanning, terwijl hun beter dan vroeger de gelegenheid wordt
,,gegeven de vruchten van het genoten onderwijs te toonen. Tot de
,,in het verslag aanbevolen ,,zamentrekking van vakken ," zouden
,,slechts zeer enkele een geschikte gelegenheid bieden; ook het
,, ,,stellen van enkele moeijelijke vragen tot onderscheidene vakken
. ,,betrekkelijk," zou de taak van de candidaten stellig niet een-
,,voudiger of gemakkelijker maken; met regt zou kunnen worden
,,beweerd, dat in zoodanig geval eischen werden gesteld, hooger
,,dan billijkerwijze voor jongelieden van dien leeftijd mag geschieden. 4
,,Enkele uitstekende leerlingen zouden in zoodanig geval bevredigende
,,antwoorden kunnen geven en zou dus ,,de examinator spoedig
,,gen0eg kunnen opmaken, van welk gehalte de kennis en ontwik-
,,keling van den candidaat is"; maar voor de middelmatigen, die
,,toch steeds wel de meerderheid zullen uitmaken, zou de uitkomst
nongetwijfeld ongunstig zijn en tot afwijzing moeten leiden, het-
,,welk toch wel niet de bedoeling zal zijn van hen, die zoodanige
,,handelwijze aanbevelen. Dat bij die examens ,,minder kennis van
,,de grammatica dan van het gebruik der talen moet in aanmerking
,,komen," kan niet worden toegegeven. Om eene taal te kunnen
,,gebruiken zal het toch wel in de eerste plaats noodig zijn, dat
,,men hare taalregels kenne en wete in toepassing te brengen; en
,,daar de ondervinding van de sedert vierjaren gehouden examens,
,,volgens het nagenoeg eenparig oordeel der examen­commissiën,
,,juist heeft aangetoond, hoeveel het in toepassing brengen der
,,grammatica, vooral voor de vreemde talen, nog te wenschen over-