HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 774.53 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

24
SAAYMANS VADER wees op het onzekere van de uitkomsten van het
onderwijs aan de hoogere burgerscholen, en wel op grond van het-
geen ik in de Economist van 1868 daarover zou hebben gezegd. De
heer Lnivcrrive deed opmerken, dat het zeker mijne bedoeling niet
was geweest om twijfel te opperen aangaande die uitkomsten,maar
alleen om te doen uitkomen, dat het middelbaar onderwijs nog te
kort in werking is om op resultaten te kunnen wijzen. Deze op-
merking van den heer LENTING is volkomen juist; in 1868, dus
nog geen vijf jaar na de invoering der wet en slechts 3.; jaar na
de opening der eerste hoogere burgerschool, schreef ik: ,,En welke
zijn nu de resultaten van de hoogere burgerscholen? zal men mis- j
schien vragen. Het spreekt van zelf, dat ik het antwoord op die
vraag vooreerst nog moet schuldig blijven. Eerst dan, wanneer zij,
die den volledigen cursus der hoogere burgerschool hebben gevolgd,
de maatschappij zullen zijn ingetreden en daarin bewijzen zullen
hebben geleverd van hunne intellectueele ontwikkeling en prak- _
tische geschiktheid om, ieder in zijn werkking, op nuttige wijze
werkzaam te zijn, dan eerst zal het mogelijk zün te verklaren, of
de regeling van het middelbaar onderwijs vruchten heeft gedragen;
men zal licht inzien, dat dus nog een tiental jaren moeten ver-
loopen, alvorens een volkomen oordeel mogelijk zij." Ik voeg hier
nog bij, dat zoo nog geen directe bewijzen zijn bij te brengen voor
de uitmuntende vruchten van het onderwijs aan de hoogere bur-
gersohool, niettemin bij mij dienaangaande geen de minste twijfel
bestaat; dat blijkt ook duideläk uit hetgeen in dat opstel onmid-
dellijk volgt op het boven aangehaalde, waarin ik spreek van den
gunstigen indruk, bij schoolbezoeken en examens ontvangen. X
1Vat de programma’s betreft, ook die geven tot geen opmerkingen
aanleiding; de meeste komen in hoofdtrekken overeen met dat, welk
ik het vorige jaar als normaal programma heb medegedeeld. Eene
beoordeeling van de vruchten van het onderwijs in sommige vakken
of aan enkele scholen zou hier niet op hare plaats zijn.
De uitslag der in 1869 gehouden overgangs- en toelatingsexamens
is opgenomen in de volgende tabel.