HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 750.47 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

22
LEERAREN WERKZAAM AAN
HOOGERE _<H:_bu1‘gerdag­ of het andcgs T t 1
BU[{GERSC]{()LEN avondschool. gymnasium. inrichtingen. O aa ‘
TE _ jaar- jaar- j jaar? jaar-
gGtal' I wedden. getal j wedden. g8tal' [Wedden. ggtalj wedden-

Breda. 7 f 1840 11 11 11 11 7 f 1840
Arnhem. 10 6250 6 11 11 11 16 6250
Nijmegen. ll 6335 4 f 1850 11 11 15 8185
Zutphen. 6 ” " ” ” 6 _
’sGravenhage. 1 100 5 11 11 11 6 100 · ‘
Rotterdam. l 1 850 5 2900 11 #1 6 3750 j
Leiden. 5 2 1740 8 ,, ,, ,, 13 1740 j
Dordrecht. 4 2300 3 11 11 11 7 2300
Delft. 5 3 2720 M 11 11 11 5 2720 li
SChlGd3.ITL 7 1 1/ 11 11 8
Gouda. 4 1700 11 11 11 11 4 1700 j
Amsterdam. l 1000 11 11 1 4 f 330 2 1330 r
Haarlem. 4 1350 6 ~ 3 5 1200 13 2550 i
Zaandam. 6 2050** ,1 1, ,, II 6 2050
A.ikIY`l3,H.I`. 6 11 11 11 11 6 ,
Middelburg. 3 1100 2 650 1 11 5 1750
Zlêriklêê. 5 11 11 ~ 11 11 5 ~
G­Q@$_ 6 11 11 If 11 11 6 11 j
Utrecht. l 100 3 1500 /1 «1 4 1600 Q
Leeuwarden. 2 2000 1 600 ,, ,, 3 2600
Harlingen. 6 1800 Il ,, ,, ,1 6 1800 j
Zwolle. 1 800 ,, 1, ,, ,1 1 800 {
Deventer. 8 3450 4 600 ,, ,, 12 4050 3
Kampen. 9 2600 8 ,, ,, ,, 17 2600 l
Groningen. 1 200 ~ ~ II 11 1 200 '
A_$S(;‘I], 4 0 11 ll II /1 4 0 ‘·
Maastricht. 7 2200 6 ,, ,, ,, 13 2200 E
Totaal 131 f 51045 62 f 8100 4 f 1530 197 f 60675 di
Aaozmerkingen. 1 Akademie van Beeldende Kunsten. 2 Scholen van Mathesis
Scie1zti1z1·u11z Genetrix. 5 Een aan de Akademie te Rotterdam. 4 Ambachtsschool.
5 Middelbare school voor meisjes. 6 Hiervan f300 aan de b. s. te Amsterdam.
De directeuren der hoogere burgerscholen te Helmond, Wageningen,
Rotterdam , Dordrecht, Amsterdam , Haarlem , Zierikzee, Goes ,
Harlingen en van de Handelsschool te Amsterdam hebben behalve
hunne jaarvvedde nog het genot eener vrije woning of vergoeding
voor het gemis daarvan.
Uit de onderscheidene cijfers in de tabellen, die op het getal en
de jaarwedden der leeraren betrekking hebben, kunnen wij de vol-
gende resultaten afleiden:
de 8 Rijksscholen van vijfjarigen cursus hebben gemiddeld elke
13 à 14 leeraren; ieder leeraar heeft gemiddeld eenejaarwedde van
f 1790, het onderwijzend personeel aan elke dier scholen kost ge-
middeld [/24391;