HomeOverzicht van het middelbaar onderwijs bij het einde van 1867Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 704.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 40.06 MB

15
1 De verhouding tusschen het getal der leerlingen voor het volledig
‘ onderwijs en van hen, die de gymnastische oefeningen bijwonen,is
. even als het vorige jaar, als 100 tot 80. Het geheel getalis echter
j belangrijk toegenomen, namelijk met 40-1. Dat niet op alle scholen
1 even veel tijd aan gymnastiek wordt besteed en dat ook niet overal
de leerlingen er een even veelvuldig gebruik van maken, blijkt uit
deze tabel ten duidelijkste; evenals vorige jaren staat ’s Gravenhage
.1 geheel onderaan.
t Ik laat dit jaar de uitvoerige tabellen achterwege, zooals ik die
in de beide overzichten over 1867 en 1868 voor den leeftijd der
leerlingen in elke klasse der hoogere burgerscholen heb gegeven;
j alleen meen ik in de volgende tabel eene korte recapitulatie te
j moeten geven van die, welke ik voor 1869 heb zarnengesteld. Daarin
wordt voor alle scholen, in de bovenstaande tabellen vermeld, het
getal leerlingen van iederen leeftijd te zamen opgegeven, doch
afzonderlijk voor elke klasse. Als leeftijd is die genomen, welken
de leerlingen bij het begin van den cursus 1869.70, dus in Sept.
1869, bereikt hadden.

. ` eerst om tnnntrnenn om aooeniu; nimenkscnotmr.
krassen. -
Benedenl2­-13lm-l4|l4­l5 |1s­1s 1e­17i7­is`B°§§“ lT0.,.AM__
12 jaren jaren. jaren jaren.! jaren. jaren. jaren. jaren .

Volledig onderwij I
18 klasse. 87 281 276 205 118 17 2 1021
{ 2c klasse. 3 39 151 218 I 215 106 45 10 787
i 3c klasse. » 1 32 95 168 142 66 ` 36 x .
4B klasse. » » 3 19 40 91 57 40 250
l 58 klasse. » » » » 6 31 40 74 151
Totaal volledig ___ 7- ­-_ ___ __- i--_ _-_
onderwijs. 90 321 462 537 547 405 225 162 2749
Enkele lessen. 3 4 8 28 ] 43 66 i 85 i 224 461
I Berekent men uit deze tabel den gemiddelden leeftijd der leer-
I lingen voor iedere, klasse, dan vindt men:
i voor de l° klasse, den gemiddelden leeftijd van 13,6 jaren;
n uv 28 »· nu n n n 14.9 n [
¤¤ n 3c ·• z~ va ¤» va 15»9 n
i 7) 4e 77 77 77 77 73 7)
1 ,. .. 58 .. .. ,, .. .. 17.7 img
Indien men deze cijfers vergelijkt met die van het vorig jaar
ri., (13,9, 15,0, 16,0, 16,9 en 17,6), dan vindt men overal eenjeugdiger
l ik _