HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 674.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

1
j e
1 misschien nu nog voor den geest gezweefdheeft, toen zij de nieuwe
regeling prezcn; is het laatste het geval, dan zou men inderdaad
j op (3Cll merkwaardige bekeering mogen wijzen. Evenmin zal ik mij
' wagen aan eene beoordeeling van de Arnhemsche school, welke ik
p niet anders ken dan door de gedrukte programma’s; het voorbeeld
van hen, die eene kritiek durven uitoefenen over inrichtingen, die
j zg nooit bezocht hebben, - eene trouwens in den tegenwoordigen
tüd zeer algemeene kwaal, ­-werkt zoo afschrikkend op mij , dat
j ik mij op dat terrein niet durf begeven. '
Ik zal mg derhalve bepalen tot eene mededeeling van den tegen-
woordigen toestand der bestaande scholen, zoowel wat het getal
van hare leerlingen betreft, als wat de inrichting aangaat van het
j onderwüs; van zelf zal dan blijken, of er reden is om van ,,kwij-
ning" te spreken; tevens zal zich dan de gelegenheid voordoen
j om in eenige bijzonderheden te treden aangaande den aard en den
omvang van het onderwüs, waarbij dan ook enkele bedenkingen
i kllllllêll ter sprake komen, welke in den laatsten tijd daartegen
W zijn ingebracht, onder andere in eenige lezingswaardige opstellen, voor
j korten tyd door Dr. Bnninsim in ,,het Schoolblad" geplaatst e11
waarin hoofdzakelijk wordt gehandeld over het onderwijs in de "
natuurkundige en daarmede verwante wetenschappen aan de meis-
I jesschool.
1 De volgende tabel bevat een overzicht van het getal de1· leer-
lingen aan elke der bovengenoemde scholen, van hare oprichting
af ; zij zgn daarin geplaatst in dezelfde volgorde, waarin zü zijn
, tot stand gekomen.

k amai. Lnnntinenn in nm scnoomnsn
SCIIOLEN. <
18ääj 18%%*ij 18%% [1811 j 18%% j 18%%j18%=êj 18%-1% I 18%%
j iimiem ..... te ` 73 ‘ 92 I 101 i es i 108 ( 125 I 135 I 147
Arnhem ..... ­­- - 35 59 64 68 54 449 61
Rotterdam .... - - - 61 83 9-1 96 103 110
j Dordrecht .... - - -­-` 55 75 69 64 71 70
1 Amsterdam. . . . -- ­- - - 33 58 62 73 72
1 Deventer ..... -· - ··· ·- 59 44 35 24 31
Groningen .... - - - - 65 70 103 108 128
Utrecht ..... - ------ 26 32
Leeuwarden . . . - -·­ - - - ­ - 102 103
Gm ···­·­­ 1;.;...;;..;..;.;;,.,ä
Totalen .... 53 73 j 127 I 279 4172 511 539 691 782
Hierbij moet in de eerste plaats in aanmerking worden genomen,