HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 715.97 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

brengen; gezegden, zoo als ik ergens aantrof, ,,dat de middel-
bare scholen zijn niets dan wat verbeterde l(0Sl”SCl10l(!l1”, zijn wel
geen wederlegging waard. De hoofdstrijd is daarin gelegen, dat
mon de middelbare school wil dienstbaar maken om de meisjes te
maken tot goede huishoudsters, moeders, opvoedsters en ik weet
al niet wat nog meer; Multapatior, Constant en andere pseudonymen
zün de woordvoeders van die partij; zelfs schünt de Redactie va11
,, de Tjjdspiegel" zich eenigszins aan die richting te willen aan-
! sluiten, zooals kan worden afgeleid uit een opstel, in de aflevering
van September jl. voorkomende onder den titel: ,,de hervorming
van de middelbare meisjesschool." Had de anonyme schrijver van
die reclame voor de Arnhemsehe school zich eenvoudig bepaald
tot eene eerlijke en fatsoenlijke bestrüding der beginselen, tot dus
verre bij de ineisjesseholen in toepassing gebraeht,men zou trachten
of zijne argumenten te weerleggen, of zijn raad op te volgen; maar
nu men daarin niets vi11dt dan onjuiste voorstellingen, zoowel van
den tegenwoordigen toestand als van de veranderingen, die door de
Arnhemsche autoriteiten in het tot dusver aangenomen stelsel heeten
te zijn gemaakt, zal het wel het verstandigst zijn er zoo min mogelijk
’ notitie van te nemen. Dr. V. Biwrxsmx, leeraar aan de middelbare
meisjesschool te Leeuwarden, is in het volgend nummer van ,,de
Tijdspiegel" reeds tegen die ,,onjuistheden" opgekomen; de redactie,
die het voor den anomymen beriehtgever opneemt, tracht wel
, het vroeger beweerde voltehouden, maar ieder, die de verdediging
t heeft gelezen, zal moeten toestemmen, dat zij daarbij een vrij
, pover Hguur maakt. Zij blijft volhouden, ,,dat alle middelbare
j scholen voor meisjes kwijnen, alleen Haarlem en Leeuwarden uit-
, gezonderd; dat dit alleen daaraan is toe te sehrüven, dat de Haar-
t lemsche school gevoed wordt met de kweekelingen der Kweeksehool
E voor onderwijzeressen, en dat Leeuwarden eene Direetriee koos, die
l een goed bevolkte school medebraeht/’ Voorts wordt beweerd, niet
j doo1· redeneeringen bewezen, dat men tot dus verre overal en in
alles op dit gebied heeft misgetast, maar dat 1nen nu gelukkig te
Arnhem den steen der wüzen heeft gevonden, die de tot dus verre
l gebrekkige, ja mislukte inrichting eensklaps tot een model voor
l alle andere zal maken!
j Het ligt niet in müne bedoeling over zoodanige beweringen met
de heeren van ,,de Tijdspiegel" te polemiseeren, evenmin als
ik zulks heb gedaan, toen zü voor een jaar of wat voor den dag
kwamen met hun programma met 27 leervakken en niet minder
dan 35 tot 37 lesuren per week in elke klasse, welk plan hun