HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 756.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

king, en met het begin van den cursus 1876/77 die te Goes; voor
weinige weken is ook de Haagsche Industrieschool geopend. Op
de Staatsbegrooting voor 1877 zgn nu ook subsidiën voorgesteld
ten behoeve der scholen te Arnhem e11 te Deventer; deze waren
reeds vroeger door de gemeente-besturen aangevraagd, maar om
gelgke redenen als aan Dordrecht geweigerd; nu er aan Dordrecht
· een was toegekend, eischte de billgkheid, dat Arnhem en Deventer,
i die mee1· dan Dordrecht er behoefte aan hadden, eveneens subsidie
ë` ontvingen. De Tweede Kamer heeft die dezer dagen goedgekeurd.
Er zgn dus op dit oogenblik tien openbare middelbare scholen
I l voor meisjes in werking; de beide Industrieseholen te Amsterdam
en te ’s Gravenhage, hoewel eveneens tot de inrichtingen van M.
. _ O. behoorende, laat ik, als ecnigszins van anderen aard en bestem-
l ming, hier verder buiten beschouwing. Vergelgkt men dit cgfer
l met dat van het getal hoogcre burgerscholen voor jongens, die in
F de eerste jaren na het in werking treden der wet in working
kwamen, dan is het wel niet zeer aanzienlgk, maar toch meen
ik, dat wg reden hebben om te vreden te zgn, al missen wg in
de lgst nog vele gemeenten, waar niet minder dan in de boven-
5 genoemde behoefte aan middelbaar onderwgs voor meisjes bestaat.
Is men in de eerste jaren na 1863 met de opening van nieuwe
hoogere burgerscholen wel eens wat te vlug geweest en zag men
zich daardoor in de keus van het onderwgzend personeel eenigs­
zins beperkt, bg de meisjesseholen was zulks tot dus verre nog
niet het geval, althans voor het onderwgs in levende talen; voor
aardrgkskunde en geschiedenis komt er zelfs thans reeds gebrek
aan kandidaten, die examen voor middelbaar onderwgs hebben
gedaan; vooral wanneer men onderwgzeresscn voor meer dan
één vak verlangt, is de keus nog uiterst beperkt en ziet men zich
verplicht zgn toevlucht te nemen tot bezitsters van de acte van
hoofdonderwgzeres, aan welke de wet (art. 78) eenige bevoegdheid
toekent.
Vraagt men, welke de redenen zgn, waarom niet meer middel-
bare scholen voor meisjes gesticht zgn, dan kunnen daarvoor
verschillende worden opgegeven. In de eerste plaats de kosten;
zelfs dan wanneer het Rgk een subsidie geeft, zgn die voor de
gemeente nog aanzienlgk; bg de onder mijn toezicht geplaatste
scholen is als regel aangenomen, dat het Rijks-subsidie ongeveer
evenveel bedraagt als de netto-uitgaven, die na aftrek van sub-
sidie en opbrengst van schoolgelden ten laste de1· gemeente blijven.
De gemeenten getroosten zich voor de middelbare _jongenss«·bolen