HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 792.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

l
l
l
ïà
l
zich niet staande kon houden zonder hulp van de Regeering, van
een Rüks-subsidie sprake behoorde te zün.
Onder den Minister GEERTSEMA kwam de zaak wedcr ter sprake;
de Regeering zelve wenschte toen in beginsel uitgemaakt te zien,
dat het Rijk subsidie zou kunnen toekennen, en hoewel er op dat
oogenblik geen aanvragen bü de Regeering waren ingekome11, werd
toch met dat doel een post op de Staatsbegrooting voor 1873 uit- ·
Y getrokken, die in de Tweede Kamer wel tegenspraak ondervond, .
maar niettemin met een zeer voldoende meerderheid werd goedge- F`
, kcurd. Dit was weder eene aanmoediging voor hen, die zich vroeger
de zaak hadden aangetrokken, maar bij gebrek aan geldelüke on- I
E dersteuning van Rijkswege haar hadden laten rusten. De school te
Arnhem was reeds in 1871 geopend en hield zich sedert zonder . _
> Rijks­subsidie staande. Die te Rotterdam en Dordrecht waren in
i het begin van 1872 zonder subsidie in werking gebracht, die te l
Amsterdam, Deventer en Groningen bü het begin van den cursus I
1872¢73, eveneens zonder eenige ondersteuning van het Rijk.
Ook de heer Hnnnskmuc, die in 1874 weder optrad als Minister
{ van Binnenlandsche Zaken, legde groote belangstelling in het mid-
delbaar onderwüs voor meisjes aan den dag. Onder zgn eerste ,=
Ministerie was in 1867 het eerst eene som op de Staatsbegroo­
g ting geb1·acht ten behoeve van eene middelbare meisjessehool,
H nl. de Duóusiriesckool voor oromuely/ce jeugd te Amsterdam; het is
nog al opmerkelük, dat toen door niemand eenigeïbedenking daar-
tegen was gemaakt, zelfs niet door hen, die later het hardst
tegen middelbare scholen voor meisjes ijverden en declameerden.
_ De heer Hnnnsxnnx ging voort op den vroeger door hem inge- `
" slagen weg; Leeuwarden verkreeg een subsidie van f5000 ’s jaars;
dat voor Haarlem, dat onder den Minister Foei; was verleend ten
bedrage van f 2000, werd verhoogd tot f 3500; aan Goes werd er
i ee11 toegezegd van f 5000. Voor Dordrecht werd, met het oog op den
geldelüken toestand dier gemeente, doo1· de Regeering een subsidie
onnoodig geacht; bü de behandeling der Staatsbegrooting voor
1876 verkreeg die gemeente nogtans bij amendement er een van
/` 4000 ’s jaars. Aan eene in den Haag opterichten Industrieschool
voor meisjes, waarvoor het eerste denkbeeld was uitgegaan van
de Maatscènjzpü ier Bevcow/e7·m_q van Nüverheid en het plan was ont-
worpen door eene commissie, waarvan onde1· meer ook de heeren
Hmxnsxnnic en vAN een Hum lid waren, werd eveneens cen sub-
sidie van f 3000 ’sjaars toegezegd. In 1875 kwamen de scholen
ic Leeuwarden en Utrecht, laatstgemelde zonde1· subsidie, in wer-
l
V
l