HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 593.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

[ sv
I
t een Rijks hoogere burgerschool van driejarigcn cursus bevindt,
h die door weinig leerlingen bezocht wordt. Ik laat het in ’t midden,
of het doelmatig was hoogere burgerscholen van driejarigen cursus
op te richten i11 eenige kleine gemeenten, waar het totaal der leer-
lingen niet dan met moeite een twintigtal kan bedragen; en even-
min of het goed was, op die scholen meisjes toe te laten, om
l althans een redelijk getal leerlingen te verkrijgen. Maar nu die
t scholen eenmaal bestaan en als ’t ware gemengde scholen geworden
ij zijn, nu zal men wellicht er het meeste nut van trekken, door ze
’ aan die dubbele bestemming te laten blijven beantwoorden; het
, programma moet dan in zooverre gewüzigd worden, dat het zoo
: veel mogelijk aan beider behoeften voldoet; daarbij moet dan
I echter op den voorgrond staan, dat deze scholen niet langer op
jj eene lijn geplaatst kunnen worden met die scholen van driejarigen
`l cursus, die uitsluitend door jongens worden bezocht. Wat de overige
t scholen betreft, vooral in gemeenten waar eene school van vüfja­
rigen cursus voor jongens bestaat en een tamelijk getal leerlingen
telt, zoo hoop ik, dat daar binnen kort ook voor het vrouwelijk
k geslacht beter zal worden gezorgd, voordat de jongensschool den
g nadeeligen invloed van de toelating van meisjes zal hebben onder-
vonden. Geschiedt dit niet uit eigen beweging, dan hoop ik dat
hij eene herziening van de wet op het middelbaar onderwijs, die
wel niet zoolang op zich zal doen wachten, wanneer eenmaal die op
het lager onderwijs aan de orde zal zijn geweest, de noodige maat-
regelen zullen worden genomen om in de toekomst zulke minder
goede toepassingen te voorkomen, als waarvan wij in de laatste
jaren in dit opzicht getuigen zijn geweest.
Leiden, December 1876. STEIJN Pnaviá.