HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 634.87 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

HET MIDDELBAAR ONDERWIJS VOOR MEISJES
A 1 IN I876.
` l
_ Het is juist zeven jaren geleden, dat ik onder dergelijken titel
. als de bovenstaande, in dit 'llijdschrit`t een opstel plaatste, waarin
de behoefte aan een beter onderwijs voor meisjes van 12 tot 18
‘ jaren werd aangetoond en tevens een plan voor middelbare seholen,
· ­ geschikt 01n in die behoefte te voorzien, werdontwikkeld. Wellicht
is het gelukt door die beschouwingen aan een l1oogstbelang­
, rüke kwestie, welke toen de aandacht van menigeen bezig hield,
eene meer praktische richting te geven. Op dat oogenblik toeh was
. · er nog slechts eene middelbare school voor meisjes in werking,
namelijk die te Haarlem; te Arnhem worden plannen gemaakt, te
, 2 Amsterdam was de kwestie, of er eene zou worden opgericht, aan
· de orde gesteld. In ,, de Tijdspiegel" cn andere tijdselwiften was
reeds de middelbare school voor meisjes ter sprake gebraelit; ver-
. schillende brochures verschenen, die meer of minder met het on-
. i derwerp in verband stonden; de aandacht was vrij algemeen op de
_ zaak gevestigd. Behalve in de bovengemelde gemeenten kwam
E weldra ter sprake te Rotterdam, l)ordrecl1t, Deventer en Groningen,
waar er in 1871 of 1872 geopend werden; ook te ’s Gravenhage,
Goes en ’s Hertogenbosch werden plannen gemaakt, die echter
in duigen vielen, het eerste wegens totale absentic van belang-
· stelling bg het Haagsche gemeentebestuur, de andere omdat de
toenmalige Minister van Binnenlandsche Zaken, de heer TI{()1lBl·1UI{E,
weinig gezind bleek te zijn tot geldelüke ondersteuning, zonder
· welke in de meeste plaatsen het tot stand komen dier betrekkelijk
h V vrü kostbare inrichtingen niet wel mogelijk was. Een amendement
van de Heeren Jonexiniomr en van Kr11<1<w1J1< bij de behandeling
· van de Staatsbegrooting voor 1871, om door middel van subsidien
de oprichting van zoodanige scholen te bevorderen, werd door den
Minister bestreden en dientengevolge verworpen. l)e heer 'l`mmm·:<·1<1­:
__ ging daarbij uit van het beginsel, dat eerst de school moest zijn
tot stand gekomen, en dat alleen dan, wanneer het bleek dat