HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 785.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

:56 !
naxnolük uit 0011 z0<l0li_jk oogpunt va11 hot bozock van dczclfdo j
school door jongons 0n mcisjos SCl11'()l]10lIjl{(3 gcvolgcn vrcczcn. Ik j
wil nict bcwcrcn, dat i11 dit opzicht dc gcvolgcn nict v0rk00rd
kluwen zijn; maar gclukkig hcorscht cr, op goringc uitzondcringcn
na, aan dc hoogorc burgcrsoholcn zulk 00n gocdc ordc, dat ik
11i0t twgfcl of dc dir00t0ur0n zull011 ook d0z0 zwarighcid wol t0
bovcn komcn, al wordt hunnc taak cr dan ook ccnigszins door 1
vcrzwaard. Ik moot crkcnnon, dat mij b0tr0iï011dc scholcn, waar j
ook n10is_j0s tot dc l0ss0n WOl'dG11 tocgclaton, nog nimmcr icts is Y
t0r oorcn gckomcn, dat uit di011 hoofdc all00n hot stclscl zou j
moctcn clocn v0rw0rp0n. j
Uit all0s wat hicrvóór is gczcgd blijkt, dat naar mgnc mccning j
voor hot micldclbaar ondorwijs aan m0isj0s g0h00l andcrc 0isch0n
mo0t011 wordcn gcstcld dan aan dat voor jongons van dcnzclfdcn j
lccftüd, 011 dat dc voor laatstgcmcldc bGSl3Gll1dG school niot gcschikt
is om i11 do bchocfton van h0t vrouwolijk gcslacht in dit opzicht i
tc voorzicn, tcrwül aan don andorcn kant dc togcnwoordighcid van
mcisjcs op do vordcringon d0r jongcns in voor hcn noodzakolijkc
vakkcn op don duur 0cn11acl00lig0ninvlo0d zal1no0t0nuito0f0n011. Ik
gcloof z0lfs, dat d0 m0is_j0s op 00110.school va11 m00r uitgcbrcid lagor g
l ondcrwijs, mits di0 uitsluitcnd voor haar bostomdis, bctcr op har0
plaats zullcn zijn dan op 0011 middclbarc jongcnsschool, hoc good di0
ook mogc zijn. Daarom hcb ik mij dan ook uitdrukkclijk vcrklaard
I tcgcn dc toclating van mcisjcs op dc hoogcrc burgcrschool in go-
mocnton, zooals Zaandam, Sncok 011 Asscn, waar mcisjcssoholcn
voor l’l1C€1` uitgcbroid lagcr ondcrwüs aanwozig zijn. Zijn d·i0
scholcn nict gocd ingoricht, dan rust op hot gcmccntobcstuur do
vcrplichting om z0 tc vcrbctcrcn; mcont mon, dat door zoodanigc
school 11ict op voldocndc wgzc in dc bchocftc kan wordcn voor-
zi011, mon makc cr, zoo als rccds op 00nig0 plaatscn is gcschicd,
00110 middclbarc school van. H0t is waar, dit laatstc vcrcischt
mccr uitgavon voor dc gomccnto, maar dc ka11s om 00n Rijks-
j subsidio tc vorkrijgcn is gclukkig 11i0t afgcsloton; do tcgcnwoordigo
Ministor hocft gotoond 0011 opcn oor tc hcbbon voor dc bclangcn
Väll con dcgclük ondcrwüs voor hct vrouwolijk gcslacht, 0n ik kan
E mg nict voorstcllcn dat, 11a dc mccrmalcn ovcr dczo zaak gc-
houdcn godachtc11wiss0ling, daarin vcranclcring zal komcn, wic zich
ook aa11 l10t rocr mogc bcvindon.
Er zijn nogtans cnkolc g0m00nt0n, waa1· g00n kans hoogo-
naamd is, dat 0r ooit 00n0 bchoorlijkc school, uitsluitcnd voor
1 IIICISJGS ingcricht, zal kunncn tot stand komcn, maar waar zich
si`.,