HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 717.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

35
Hoe ik de zaak ook beschouw, ik kan tot geen ander besluit komen,
dan dat het stelsel der gemengde middelbare school nadeelig moet
werken op de vorderingen, zoowel van de meisjes als van dcjongens,
en dat ten slotte langzamerhand het geheele stelsel der jongens-
school door de toelating van meisjes zal worden in de war gebracht.
Dit zal natuiirlgk het meest merkbaar zijn, indien het getal vrouwe-
lijke leerlingen aanzienlijk is; maar ook bij tegenwoordigheid van
weinige zal het zich op den duur doen gevoelen, indien de leer-
aren althans niet zich bg hun ondcrwgs richten naar de behoeften
van de meerderheid en die van de meisjes daaraan opofferen; is
dit laatste het geval, dan behoeft hetgeen betoog, dat zg verreweg
verstandiger doen door van de aangeboden gelegenheid geen ge-
bruik te maken.
Een in mgne oogen belangrijk argument tegen de combinatie is
nog gelegen i11 het doel der school, dat niet E.llGC1l moet bestaan
in het mededeelen van nuttige kennis, maar ook in opvoeden en
besehaven. Men heeft wel eens aan de lecraren der hoogerc bur-
gerseholen ten laste gelegd, dat dit doel niet genoeg wordt in het
oog gehouden; maar hoe zal het hu11 mogelgk zgn het opvoed-
_ kundig element meer op den voorgrond te plaatsen, als hun leer-
lingen bestaan uit jongens en meisjes van 12 tot l8jarigen leef-
tgd, die in dit opzicht geheel verschillende behoeften hebben, in
welke door geheel andere middelen moet worden voorzien? Het
opvoedend element zal dus nog veel meer dan thans op den ach-
tergrond komen, zoo al niet ten eenemale verwaarloosd worden.
Waa1·lgk, de tegenstanders der middelbare scholen hadden geen
beter middel kunnen bedenken om haar in hare ontwikkeling tegen
te houden en de middelen, die tot haar verbetering worden aan-
gevoerd, vruchteloos te maken! Voor jonge docenten, die nog er-
varing op paedagogiseh gebied moeten opdoen e11 reeds moeite hebben
om alleen bg jongens de orde te handhaven en 6011 goede methode
bg hun onderwijs te kiezen, zullen zich bg de gemengde klassen
zooveel moeilgkheden voordoen, dat zg groot gevaar loopen feil
op feil te stapelen en dat hun onderwijs geen of weinig vruchten
afwerpt; en men zal het recht niet hebben hun dit ten kwade te
duiden, want ieder erv-a1·en leeraar in wis- en natuurkundige
wetenschappen zal mg moeten toestemmen, dat het niet mogelijk
is het onderwgs voor meisjes en jongens te gelijk op dochnatigc
Wgze en zoo, dat het aan beider behoeften voldoet, interichten.
Het argument, dat bg mg het minst zwaar weegt, is datgene,
hetwelk door sommigen op den voorgrond wordt gesteld, die