HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 719.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

3:3
,, minder krachtige, die met minder energie de ontvangen indrukken
,,opneemt, duldt met grooter standvastigheid de rampspoeden des
,, levens.
,, .... Geef den man een vrouwelgke opleiding of doe geweld aan
,,zgn aanleg, en hg zal met zich zelf niet tevreden kunnen zgn;
,, ontwikkel bg voorkeur zgn gemoedsleven, en zijne diepte van
,, oordeel en sterkte van wilskracht zal er onder lgden, zgn over- t
,,tuiging van hetgeen hg recht en waar acht en waarvoor hg
,, strgdende zou willen sterven, kan zich dan minder krachtig uiten,
,,omdat zgn gemoedsleven er tegen in opstand komt en hem weifcl-
,, moedig maakt. Geef der vrouw evenzeer eene opleiding in strijd
,, met haar aanleg en zg zal door hare eigenaardige constitutie
,, zich zwak en onbevredigd gevoelen; en al ware het mogelijk,
,, dat bg voortgezette leiding in dien zin,bg opvolgende geslachten,
,,door cultuur, de vrouw dezelfde eigenschappen des geestes als
,, de man verkreeg, dan nog zal haar eigenaardige lichaa1nsver­
,,houding voor haar een beletsel blgven om een plaats te bekleeden
,,in de maatschappij, welke beantwoordt aan de door haar alsdan
,, te stellen eischen."
Mag men dit aannemen, ~­- en ik geloof niet, dat het door een
deskundige zal worden in twgfel getrokken, ~ dan ligt ook het gevolg
bg de hand, dat niet alleen de leerstof voor jongens en meisjes niet ge-
heel dezelfde behoort te zgn, maar dat zelfs bg de wijze van behande-
ling op verschil in aanleg bg de twee geslachten behoort te worden
acht gegeven; en dat derhalve het onderwgs, zooals het aan de
hoogere burgerscholen voor jongens wordt gegeven, in omvang en
in methode aanzienlgke wgziging zou moeten ondergaan,om tevens
voor meisjes geschikt te worden. De voorstanders van het stelsel
van gezamenlgk onderwgs beweren dat, aangezien verstandelgke
ontwikkeling het hoofddoel is van de hoogere burgerschool, het
daar gegeven onderwgs even goed voor meisjes als voor jongens
kan dienen; zg verliezen echter daarbij uit het oog, dat niet alle
middelen tot het geven van die ontwikkeling dezelfde zgn, dat
dikwgls voor verschillende individu’s van hetzelfde geslacht andere
middelen moeten worden aangewend, en dat dus a ,;%r/iori voor de
verschillende geslachten die middelen moeten verschillen, daar èn
aanleg èn bestemming bg beide niet dezelfde zgn.
De ondervinding heeft geleerd, dat bg het onderwgs in taal- cn
letterkunde, vooral ook bg de appreciatie van het gelezenc, het
meisje den jongen overtreft; zg zal opgewekt en inodegeslcept
worden door letterkundige voortbrengselen, die den jongen tzunelgk