HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 772.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

r
32
en ik moet erkennen, dat de ondervinding, welke ik in de laatste
jaren van het onderwijs aan meisjes en _jongens heb opgedaan, mij
de juistheid heeft aangetoond van datgene, wat hij op zuiver
theoretische gronden aileidt uit het physiologisch en psychologisch
verschil tusschen man en vrouw. De voornaamste zijner eonclusiën
zijn de volgende: `
,,Haar gemoedsleven, minder beheerscht door een kalm oordeel
,, en een krachtigen wil, ontvangt niet alleen tal van gewaarwor-
,, dingen, doch hecht zich aan deze zonder haar waarde voldoende
,, te onderzoeken. Dit geeft aanleiding, dat het oordeel wel snel,
,,doeh meer oppervlakkig gevormd is, terwijl het geheugen minder
,, geoefend wordt. De handelingen der vrouw worden over ’t alge-
,, meen dan ook meer bestierd door het gevoel dan wel door de
,,rede; zg is meer deelnemend, haar kinderliefde e11 godsdienstig
,, gevoel zijn inniger, haar zedelijkhcid grooter en haar fantasie rijker.
,,Deze neiging om veel waar te nemen en snel te oordeelen geeft
,,der vrouw wel een vlug oordeel, maar waar dit behoort door te
. ,, dringen in een ingewikkelde verhouding of een diepzinnige na-
,,vorsehing, daar is de opgenomen gewaarwording onvoldoende
,,g(%3,SSlH1llGG1‘(l om een nader onderzoek toe te laten. Vluchtig als
,, ze kwam, werd ze door tal van anderen opgevolgd en verdrongen,
,, en oordeel en wil missen door gebrek aan aanleg of oefening
,, eerder het vermogen zich tot enkelen te bepalen.
,,Van de gewaarwordingen door den man ontvangen worden er
,,minder met zelfbewustheid opgenomen; de receptiviteit schgnt
,, zwakker wat de uitgebreidheid aangaat, doch wat de intensiteit
,, van het waargenomene betreft, schijnt deze sterker te zijn en vooral
,,zich te bepalen tot die gewaarwordingen, welke met het wezen
,, der dingen in naauw verband staan .... Het is een feit, dat de
,, man 1110G1` zijn oordeel e11 wil bepalen kan en vaak bepaalt tot het
,,navorschen van enkele gewaarwordingen, in het wezen van deze
,,dieper doordringt, zich daaraan met meer energie wijdt. Zijn
,, geringere zenuwprikkelbaarheid leidt hem daarvan minder af en
,, stelt he1n zoodoende in staat niet te rusten voor zijn onder-
,, zoek geëindigd, zijn navorsehing geschied of zijn uitvinding
,,volt0oid is. Bgna alles op het gebied van wetenschap en kunst
,,0f voor het leven van gewicht is van hem afkomstig.
,, Kan het anders of die grooter energie, die sterkere wilskracht
,, maakt zijn hartstochten heftiger, zijn fantasie koener, zijn han-
,, delingen meer consequent, doortastend en ruw; maar ook daardoor
,, mist hij in tegenspoed de kalme gelatenheid der vrouw, zij, de