HomeHet Middelbaar onderwijs voor meisjes in 1876Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 776.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 28.98 MB

28
middelbare school voor meisjes gegeven wordt, slechts weinig ver-
schilt van dien op de school voor meer uitgebreid lager onderwijs;
de moedertaal, drie vreemde talen,gesehiedenis en aardrijkskunde,
rekenen, teekenen, handwerken treft men op beide aa11; de ,,ken-
nis der natuur ," op vele lagere scholen voor meisjes te veel ver-
waarloosd, wordt vervangen door goed georganiseerd onderwijs in
plant- en dierkunde, waarbij eerst in hoogere klassen natuurkunde
en scheikunde komen. IIet groote verschil bestaat in de betere
organisatie der middelbare school en de hoogere eischen, die aan het
onderwüzend personeel worden gesteld. Opmerkelük is het oordeel
van eene der Directrices, door Dr. Bnuuvsnn medegedeeld; deze
schreef hem: ,,Ik heb meer dan éóne goede kostsehool van zeer nabü
,,gekend, ben zelf aan twee middelbare scholen werkzaam geweest,
,,en kan verzekeren, dat de resultaten zeer voor de laatste plei-
,,ten; althans indien 1nen bü de beoordeeling het zwaartepunt wil
,,zoeken in meerdere ontwikkeling en kennis, en niet in het, dik-
,,wijls ook maar zoogenaamd, gemakkelijk spreken der vreemde
,,talen, wat door sommige ouders, die niet tot de verstandigste
,,behooren, zoo vaak als een hoofdzaak wordt beschouwd."
Wil men eene afdoende proef, men richte zich tot de meisjes, ,
die de school geheel hebben doorloopen. Er zgn er 1·eeds een vrij
aanzienlijk getal, die in dit geval verkeeren; enkele hebben na j
het verlaten der school nog hare studiën voortgezet en een examen
voor lager of middelbaar onderwäs gedaan; maar de meeste zijn een-
voudig in den huiselüken kring teruggekeerd om onder de leiding V
van hare moeder hare opvoeding te voltooüen. Zoo wel zg zelve als
hare ouders zijn in staat om over de resultaten te oordeelen, en
ik ben zeker, dat het oordeel gunstig, zelfs zeer gunstig zal zün.
i1
Ik moet ten slotte nog één punt meer in ’t büzonder ter sprake g
brengen, waa1·van boven slechts in het voorbügaan werd gewag
gemaakt, namelük de toelating van meisjes tot de hoogere burger- I
scholen voor jongens. In 1871, naar ik meen, werd het eerst tot _
den Minister van Binnenlandsche Zaken door een ingezetene van Sap-
pemeer het verzoek gericht, dat züne dochter tot de aldaar bestaande l
Rijks hoogere burgersehool zou worden toegelaten. Het verzoek
werd toegestaan, nadat door den Minister Tiionnnexn tot den l
Directeur de vraag was gericht, ,,of er iets was in den geest en
,,den gang van het onderwijs, in de zamenstelling van het personeel,
,,in den geest der leerlingen, dat als beletsel voor toelating zou
,,kunnen gelden ?"; het spreekt wel van zelf, dat zoodanige vraag i
l j